Category Doktor

Mechanizm działania niklozamidu

Działanie prazykwantelu polega na wywoływaniu zaburzeń funkcji oskórka i na-tychmiastowym skurczu mięśni, prowadzącym do unieruchomienia pasożyta. Lek dobrze wchłania się po podaniu doustnym, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 1-3 h ponad 80% wydala się z moczem w ciągu pierwszej doby. Przeciwwskazane jest jego stosowanie u kobiet w I trymestrze ciąży oraz u kobiet karmiących piersią (przenikanie leku do mleka). Na ogół lek jest dobrze tolerowany, a objawy uboczne, np. bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty, bóle brzucha, biegunka, senność, objawy alergiczne zależeć mogą m.in. od produktów rozpadu pasożytów.

Kliknij po więcej

Rozwój kości

Rozwój kości podlega szeregowi praw biologicznych. Wśród czynników zasadniczo wpływających na kierunek i szybkość wzrostu najważniejsze jest działanie sił nacisku. Kierunek wzrostu kości układa się po wektorze działania sił mięśniowych i statycznych, a chrząstka wzrostowa układa się prostopadle do działania tych sił.

Kliknij po więcej

Skrzywienia objawowe

Od skolioz należy odróżniać skrzywienia objawowe, statyczne i odruchowe. Na podstawie objawów klinicznych i radiologicznych trzeba też ustalić przyczynę i najważniejsze cechy skoliozy. Ma to zasadnicze znaczenie dla leczenia.

Kliknij po więcej

Zasada Potta

Zasady unieruchomienia transportowego w przypadku urazów narządu r u c h u. W ramach udzielania pierwszej pomocy unieru-chomienie transportowe powinno likwidować bezpośrednio grożące niebezpieczeństwa, jak i zapobiegać powikłaniom, które mogą wyniknąć w czasie przewożenia chorego do szpitala. Do unieruchomienia transportowego nie należy zdejmować odzieży. Jeżeli zajdzie taka konieczność, należy zdejmowanie zaczynać od zdrowej kończyny lub rozciąć odzież w miejscu uszkodzenia. W zranieniach zarówno górnych, jak i dolnych kończyn należy ściśle przestrzegać zasady zakładania unieruchomienia w pozycji leżącej chorego, lub w takiej, w jakiej aktualnie się on znajduje, np. w pozycji siedzącej w przypadku złamania kości ramienia. Unieruchomienie transportowe jest unieruchomieniem prowizorycznym. W złamaniach oraz zwichnięciach kończyny górnej wystarcza niekiedy unieruchomienie na chuście, w zwykłym temblaku, opatrunku Desaulta czy Velpeau. W złamaniach kończyn dolnych, jeśli nie rozporządzamy żadnymi gotowymi szynami, należy przybanda- żować uszkodzoną kończynę do zdrowej. Są to sposoby najprostsze.

Kliknij po więcej

Zmiany zwyrodnieniowe stawów międzywyrostkowych

Powierzchnie stawów międzywyrostkowych w odcinku lędźwiowym są nieco zaokrąglone i przebiegają w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i skośnej.

Kliknij po więcej

Choroba Hand-Schuller-Christiana

W razie zajęcia tkanki płucnej dołącza się duszność i kaszel. We krwi obwodowej znajdujemy trombocytopenię i zmienne ilości białych krwinek z przewagą limfocytów. W przeciągu kilku tygodni choroba doprowadza zwykle do śmierci. Przypadki o dłuższym przebiegu przypominają chorobę Hand-Schuller-Christiana.

Kliknij po więcej

Odra panuje endemicznie

– 4— 6 miesiąca życia wykazują przejściową odporność przeciwodrową dzięki uzyskaniu ciał odpornościowych od matek, które przebyły odrę. Zdaniem Jonschera u tych najmłodszych niemowląt może dojść do zakażenia, jednakże obraz chorobowy kształtuje się odmiennie, nie dając typowych objawów, jak wysypka, nieżyt dróg oddechowych, natomiast występują zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego pod postacią biegunki.

Odra ...

Kliknij po więcej

SARKOIDOZA (CHOROBA BESNIER-BOECKA-SCHAUMANNA)

Sarkoidoza jest łagodnie przebiegającym schorzeniem, charakteryzującym się wytwarzaniem ziarniny, przypominającej ziarninę gruźliczą. Gruzełek w sarkoidozie nie wykazuje jednak skłonności do rozpadu i serowacenia. Etiologia sarkoidozy jest nie wyjaśniona. Duże jednak podobieństwo obrazu histopatologicznego sarkoidozy i gruźlicy nakazuje podejrzewać wspólną etiologię.

Kliknij po więcej

NIEDOKRWISTOŚĆ Z NIEDOBORU ŻELAZA

Zaburzenia w gospodarce żelazem są u dziecka zjawiskiem bardzo częstym. Specjalnie sprzyjające podłoże dla tych zaburzeń stwarza dieta niemowlęcia uboga w żelazo oraz duże zapotrzebowanie na żelazo spowodowane szybkim wzrostem dziecka. Dzienne zapotrzebowanie niemowlęcia na żelazo ustala się na górnej granicy normy dla człowieka dorosłego (3 mg). Tymczasem dieta niemowlęcia, w pierwszym okresie życia wyłącznie mleczna, jest nader uboga w żelazo (zarówno pokarm kobiecy, jak i mleko krowie zawierają w 1 1 zaledwie 1—2 mg żelaza). Toteż przy porównaniu wielkości zapotrzebowania na żelazo z jego ilością w diecie widać, jak łatwo może powstać ujemny bilans żelazowy. Z wystąpieniem niedoboru żelaza u zdrowego, donoszonego niemowlęcia należy się liczyć dopiero po ukończeniu 3—4 mies. życia. Do tego bowiem czasu niemowlę wyrównuje niedobory dietetyczne ze swoich zapasów tkankowych żelaza, z którymi przychodzi na świat. Te zapasy żelaza pochodzenia matczynego gromadzą się w tkankach płodu dopiero w ostatnich miesiącach ciąży i wskutek tego są mniejsze u wcześniaków. Małe zapasy żelaza mają również bliźnięta (ponieważ muszą się żelazem matczynym podzielić) oraz dzieci matek z niedoborem żelaza w ciąży. U wszystkich wyżej wymienionych dzieci niedobór żelaza może się ujawnić już przed upływem 3—4 mies. życia. Z innych czynników usposabiających do zaburzeń w gospodarce żelazem wymienić należy zakażenia, zwłaszcza nawracające. W przebiegu zakażenia dochodzi bowiem do upośledzonego dowozu żelaza z pożywieniem oraz nienależytego jego wykorzystania w przewodzie pokarmowym (brak łaknienia, biegunki, wymioty). Również zmniejszona zawartość kwasu solnego w żołądku prowadzi do gorszego odszczepiania żelaza od kompleksów żelazowo-biał- kowo pożywienia, a tym samym do niedoboru dietetycznego żelaza.

Kliknij po więcej

NIEDOKRWISTOŚĆ POKRWOTOCZNA

Pomijamy wyliczanie czynników prowadzących do krwawień u dzieci, a w ich następstwie do niedokrwistości pokrwotocznych. Wspomnieć tylko należy, że u dzieci występują głównie niedokrwistości pokrwo- toczne ostre. Rzadsze bowiem są u nich stany przebiegające z krwawieniami utajonymi i niedokrwistością pokrwotoczną przewlekłą.

Kliknij po więcej

Małopłytkowość samoistna przewlekła

Małopłytkowość samoistna przewlekła (choroba Werlhofa). Istotą choroby jest przewlekła • skaza małopłytkowa, przebiegająca z okresami zwolnień i zaostrzeń. Przyczyny choroby są nie znane. W pewnym odsetku przypadków przewlekłej małopłytkowości udaje się wykryć obecność przeciwciał antypłytkowych. Niektórzy autorzy przypuszczają, że małopłytkowość jest wynikiem hamującego wpływu śledziony na czynność płytkotwórczą megakariocytów. Inni znowu uważają, że śledziona jest odpowiedzialna za nadmierne niszczenie megakariocytów we krwi.

Kliknij po więcej

CHOROBY UKŁADU CZERWONOKRWINKOWEGO — NIEDOKRWISTOŚCI

Niedokrwistość jest u dziecka zjawiskiem bardzo częstym. Wraz z szybkim wzrostem dziecka rośnie zapotrzebowanie na krew, co z kolei pochłania dużą ilość materiałów budulcowych, zwłaszcza żelaza. Toteż wszystko to, co prowadzi do gorszego dowozu tych materiałów lub niedostatecznego ich wykorzystania w ustroju pociąga za sobą powstanie niedokrwistości. Pewne cechy różnią niedokrwistość dziecięcą od niedokrwistości dorosłych. W związku z szczupłymi rezerwami szpiku (brak szpiku żółtego, który mógłby być w razie potrzeby wykorzystany dla erytropoezy) łatwo dochodzi u dziecka do powstania ognisk krwiotwórczych w wątrobie i śledzionie. Pociąga to za sobą częstsze niż u dorosłych powiększanie się tych narządów oraz przechodzenie do krwi obwodowej niedojrzałych postaci granulocytów i krwinek czerwonych.

Kliknij po więcej

SIATKOW1CE (RETYKULOZY X)

Istotą siatkowic, zwanych retykulozami X (X — bo czynnika etiologicznego nie znamy), jest patologiczny rozplem komórek układu siatecz- kowo-śródbłonkowego. Wytwarza się swoista ziarnina, wśród której znajdują się komórki kwasochłonne oraz komórki olbrzymie siateczki, przybierające z czasem charakter komórek piankowatych, wskutek magazynowania w nich cholesterolu. Według dzisiejszych poglądów trzy opisane poniżej siatkowice są różnymi odmianami tego samego scho-rzenia.

Kliknij po więcej

CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW

CHOROBY KRWI I NARZĄDÓW KRWIOTWÓRCZYCH KREW I NARZĄDY KRWIOTWÓRCZE U ZDROWEGO DZIECKA

U noworodka czynność krwiotwórcza odbywa się już wyłącznie w szpiku kostnym. W pierwszych dniach życia istnieją jednak ślady erytropoezy płodowej (tj. krwiotworze- nia w wątrobie, śledzionie, węzłach chłonnych), która charakteryzuje się przechodzeniem do krwi obwodowej niedojrzałych postaci granulocytów i krwinek czerwonych. Toteż we krwi noworodka nierzadko spotyka się młode granulocyty — do mieloblastów włącznie — oraz jądrzaste krwinki czerwone (erytroblasty).

Kliknij po więcej