Category Doktor

Problematyka fizjologiczna życia płciowego

– Zagadnienia medyczne i higieniczne (zapłodnienie, płodność, ojcostwo itd.),

– Zagadnienie dojrzewania płciowego (tutaj też onanizm).

– Zagadnien...

Kliknij po więcej

SYGNAŁY SOCJOSEKSUALNE

Sygnałami socjoseksualnymi (Wickler, 1967, 1974) określa się grupę wy- zwalaezy społecznych pierwotnie wywołujących reakcje typu seksualnego, w toku ewolucji wprzęgniętych w nową funkcję behawioralną związaną przeważnie z tłumieniem agresji międzyosobniczej. Występują one już u niektórych ryb, na przykład u zamieszkującej jezioro Tanganika pielęgnicy brabanckiej (Tropheus moori). U ryby tej zachowanie tłumiące agresję polega na wykonywaniu na wprost drugiego osobnika specjalnej serii ruchów, przypominających męskie zachowanie seksualne występujące bezpośrednio przed ejakulacją.

Kliknij po więcej

Leczenie zachowawcze

Jeśli obok obniżenia macicy stwierdzamy równocześnie jej tyłozgięcie, odprowadzenie macicy do prawidłowego położenia jest rzeczą konieczną, gdyż pozostawienie narządu w tyłozgięciu ponad szczeliną płciową, bez naturalnego jego podparcia, jak w przodozgięciu, groziłoby nadal spychaniem macicy ku dołowi podczas wysiłku fizycznego, kaszlu, parcia itd.

Tego rodzaju postępowanie można jednak zastosować tylko w przypadkach nieznacznego i świeżego obniżenia się macicy. Jeśli chodzi natomiast o obsunięcie się macicy i pochwy znaczniejszego stopnia, a więc przede wszystkim w przypadkach wypadaniaczęści rodnych, leczenie zachowawcze polega na zastosowaniu przyrządów, które podtrzymałyby odprowadzoną do pochwy uprzednio wypadłą macicę. Przyrządy te (krążki), których celem jest niedopuszczenie do nawrotu obniżenia lub wypadnięcia, muszą być tak zbudowane, aby nie wywierały zbytniego ucisku na ściany pochwy i nie sprawiały chorej żadnych dolegliwości.

Kliknij po więcej

Aspekt ewolucyjny – dalszy opis

U człowieka spotyka się rozdział seksualności od procesów rozmnażania się. Rozdział ten może być naturalny, chorobowy lub sztuczny, planowany. Naturalne rozdzielenie seksualności od rozmnażania się występuje w pierwszej fazie pokwitania, w której zaznaczają się już skłonności oraz istnieją mechanizmy umożliwiające kontakt seksualny między partnerami przeciwnej płci, jednakże nie posiadają oni jeszcze zdolności do rozmnażania się. Rozdzielenie to spotyka się także w okresie dojrzałości płciowej oraz przedstarczym i starczym. Występuje to zwłaszcza u kobiet, na przykład ograniczenie zdolności rozrodczej kobiety do 1 – 2 dób w czasie cyklu miesiączkowego wygaszenie zdolności rozrodczej z zachowaną potrzebą seksualną i mechanizmami seksualnymi, umoziN wdającymi kontakt seksualny po przekwitaniu. Chorobowe rozdzielenie seksualności od rozmnażania może się przejawiać dwojako: albo poprzez schorzenia uszkadzające zdolności rozrodcze, przy zachowanych w pełni zdolnościach do kontaktów płciowych, albo – chociaż rzadziej – odwrotnie. Sztuczne, najczęściej planowane przez człowieka rozdzielenie seksualności od rozmnażania się zmierza do okresowego (antykoncepcja) lub stałego (sterylizacja) zniesienia możliwości rozmnażania się, przy zachowanej zdolności do kontaktów seksualnych.

Kliknij po więcej

Mechanizm działania norm

W ideologii sex librę pozornie tylko nie występują unormowania. Jakkolwiek nie są one tak prymitywnie socjocentryczne, jak młodzieżowy konformizm grupy, to mają za zasadę konstytutywną wzór kulturowy „przeżycia erotycznego”. Przy pozorach „biologizo wania” szuka się rozmaitości (różnie rozumianych proporcji między napięciem a jego obniżeniem, rozładowaniem a środkami do tego służącymi), ale główna orientacja to przeżycia erotyczne, jakie te mechanizmy umożliwiają, a w których zawarta jest właśnie kulturowa (nie tylko biologiczna) definicja potrzeby, więziotwórcza celowość działania, potrzeba akceptacji w tej roli.

Kliknij po więcej

GUZY I NOWOTWORY POWŁOK BRZUSZNYCH

Spośród guzów nienowotworowych opisywano śródmaciczenie pępka i blizny pooperacyjnej (w piśmiennictwie polskim m. in. E. Kowalski). Jest to jednak schorzenie bardzo rzadkie.

Kliknij po więcej

PSYCHOFIZJOLOGICZNE PROBLEMY SEKSUOLOGII CZĘŚĆ 2

Psychofizjologia seksualna zajmuje się reakcjami zachodzącymi w obrębie narządów płciowych oraz wszystkich innych narządów i układów, a także w zakresie odczuć, które pojawiają się w wyniku stymulacji seksualnej oraz związanego z nią podniecenia seksualnego. Rodzaj stymulacji seksualnej może być różny. Może to być stymulacja natury czysto psychicznej, powstająca w wyniku działania np. bodźców wizualnych, lub też stymulacja psychofizyczna, jaka ma miejsce w czasie pieszczot erotycznych lub stosunku płciowego. Rzadziej spotykamy się ze stymulacją czysto fizyczną, np. przy uprawianiu samogwałtu, gdyż najczęściej do bodźców mechanicznych dołączają się wówczas bodźce wyobrażeniowe, a więc mające naturę psychiczną. Reakcje seksualne i odczucia powstające w wyniku stymulacji wykazują ogromną różnorodność – od bardzo prostych, przejawiających się np. w postaci prze- krwienia wyrażającego się zaczerwienieniem twarzy, aż do bardzo złożonych, występujących w czasie orgazmu.

Przed...

Kliknij po więcej

Jak samodzielnie korzystać z zabiegów?

W zależności od tego, jaki skutek ma przynieść wykonany przez nas samodzielnie zabieg, używamy do tego celu bardzo różnych środków, których opisanie wymagałoby wielu tomów. Wybieramy więc spośród wielu możliwych zabiegów tylko kilka najbardziej popularnych, przedstawiając najpierw opis zabiegu, a następnie efekt, jaki powinniśmy dzięki temu zabiegowi osiągnąć.

Kliknij po więcej

Dynamika tendencji poli i monogamicznych

Człowiek posiada tendencje poli-i monogamiczne (poli-i monoandryczne) górujące na przemian nad sobą. Ostateczny wynik zachowania się człowieka w dążeniu do dotrzymania wierności seksualnej lub jej złamania jest wypadkową działania wszystkich powyżej opisanych czynników, tj. tendencji pozaseksuałnych do zmian, stanu uczuć i ich integracji z popędem seksualnym, aktualnej sytuacji życiowej, siły popędu seksualnego, siły hamulców psychicznych i możliwości uregulowanego zaspokajania popędu seksualnego. Nie istnieją jakieś jednolite, samoistne, stworzone przez naturę czynniki, które mogłyby warunkować poli- lub monogamiczność popędu seksualnego.

Kliknij po więcej

Przyczyny obniżenia zdolności do przeżycia orgazmu

U dość znacznego odsetka kobiet spotyka się trudności lub brak zdolności do przeżycia orgazmu, w sensie możliwości uzyskania odprężenia i zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych. Zdolności te mają dość duży związek z zachowaniem się partnera w dużym stopniu są uzależnione od jego doświadczenia, kultury i sprawności seksualnej. Poza tym zdolności te wzrastają, gdy kobieta czuje się akceptowana przez mężczyznę w ogóle jako człowiek, a nie tylko jako partnerka seksualna. Wtedy spontanicznie angażuje się emocjonalnie w kontakcie seksualnym, i to taka jaka jest, bez konieczności maskowania się, co wpływa na intensywniejsze przeżywanie nie tylko kontaktów .seksualnych, ale w ogóle wszelkich międzyludzkich stosunków.

Kliknij po więcej

Psychofizjologia część 2

W sprawozdaniu Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych (RFN) z 1973 r., zawierającym zestawienie wypadków w czasie pracy w latach 1949 i 1971, stwierdzono, że w przemyśle najwięcej wypadków zdarzało się około godziny 11.00 (więcej niż 11%) oraz po godzinie 15.00 (10% wypadków), zaś w rolnictwie około godziny 11.00 (8,5%) i po godzinie 16,00 (więcej niż 10% wypadków). Moment rozpoczęcia pracy w czasie dnia ma znaczenie drugorzędne, gdyż między szóstą a siódmą godziną pracy jest mniej wypadków (8%) aniżeli między czwartą a piątą godziną pracy (11-12%). Według Mullera-Limmrotha (1965) najwięcej wypadków drogowych zdarza się w nocy, między godzinami 3.00 a 5.00 ich liczba w mniejszym stopniu zależy od czasu trwania jazdy. Robotnicy zmianowi (Bjerner, Swenson, 1953 Conroy, 1967 Conroy i wsp., 1970 Luce, 1970), personel lotniczy i inni ludzie uczestniczący w lotach transkontynentalnych (Gerritzen i Strengers, 1974 Hauty Adams, 1966 a-c Klein, Wegmann, 1974 Sothern, 1974) nie mogą dostosować w pełni swego biorytmu do nowej sytuacji (zależy to również od cech osobowości), co po krótszym lub dłuższym czasie wiedzie do zaburzeń emocjonalnych i psychosomatycznych. Po transkontynental- nym locie dolegliwości pojawiają się dopiero po powrocie do warunków wyjściowych.

Kliknij po więcej

Miesiączka

Miesiączka pojawiająca się w regularnych odstępach czasu i nie wywołująca poważniejszych dolegliwości jest dowodem zdrowa a i dobrej sprawności ustroju. Nie ulega jednak wątpliwości, że kobieta powinna w tym okresie unikać zbyt wielkich wysiłków fizycznych,i

Kliknij po więcej

Kora mózgowa

Wpływ kory starej, limbicznej na sterowanie seksualne wspomniany został w poprzednim rozdziale niniejszy dotyczy kory mózgowej jako funkcjonalnej całości.

Kliknij po więcej

Rola sygnałów warunkowych

Obszary korowe obejmujące mechanizmy nfózgowe odlruchów warunkowych, dla których sygnałem jest jakakolwiek zmiana otoczenia powiązana czasowo z wystąpieniem napięcia seksualnego lub jego redukcją. Reakcją warunkową jest aktywacja podkorowego ośrodka napięcia seksualnego i jej skutki psychiczne i somatyczne. Seksualnym lub erotycznym sygnałem warunkowym może być jakiś obraz, sytuacja, w której kiedyś doszło do udanego zbliżenia seksualnego, dotyk. Bardzo często u podstaw uformowania się różnego rodzaju odchyleń seksualnych leżą takie właśnie uwarunkowania. Typowym przykładem może być chłopiec odrzucany z powodu kalectwa przez dziewczęta, który kiedyś podniecił się podpatrując rozbierającą się kobietę. Następnym razem podniecenie wystąpiło na sam widok bielizny kobiecej, której dotykając zaczął się onanizować i stopniowo, w drodze zwiększania gradientu gene- ralizacji odruchu warunkowego, doszło do fetyszyzmu.

Kliknij po więcej