Category Doktor

CZŁOWIEK I JEGO NATURALNY POPĘD DO RYZYKA

Trzeba też pamiętać o tym, że w zakresie zachowań seksualnych zachodzi jeszcze jedna ogólniejsza prawidłowość, a mianowicie ta, że człowiek w swoich zachowaniach nie tylko ujawnia to, jakim jest, ale przez ich podejmowanie staje się „jakimś”. Tak więc działania i czyny zmierzające do zwielokrotnienia satysfakcji seksualnych, podjęte niekiedy z powodów przypadkowych, wymuszone okolicznościami, będące reakcją na niespodziewane zdarzenia, pozostawiają niezatarty ślad w osobowości

Kliknij po więcej

Czy mąż może zgwałcić swoją żonę?

Z tego tekstu jasno wynika, że ofiarą zgwałcenia nie musi wcale być kobieta, może nim być także mężczyzna (zmuszony do „wykonania czynu nierządnego”) gwałcony przez kobietę lub – o co tu głównie chodzi – przez innego mężczyznę. Chodzi więc tu zarówno o gwałt o charakterze heteroseksualnym, jak i homoseksualnym. To stanowisko kodeksu stawiającego na jednej płaszczyźnie dwa społecznie różne i odmiennie uwarunkowane typu zachowań, jak zgwałcenie kobiety przez mężczyznę (co najczęściej występuje) oraz gwałt homoseksualny, spotkać się może z krytyką jako nieżyciowe, oderwane od rzeczywistości. A może nawet sprzeczne z poczuciem sprawiedliwości, które zapewne domaga się surowszych kar dla notorycznych zgwałceń aniżeli dla rzadko spotykanych, choć równie odrażających, gwałtów homoseksualnych. Stroną dodatnią jednak rozwiązania kodeksu jest jego ujęcie syntetyczne, uchwycenie w jednym przepisie rozmaitych sytuacji bez zbytniej kazuistyki (co jest ogólną zaletą polskich kodyfikacji). Takie syntetyczne ujęcie zagadnienia rzutuje w jakimś stopniu na omawiane już zagadnienie istoty zgwałcenia. Skoro osobą zgwałconą może być także mężczyzna, tym samym odpada koncepcja, że jedynym przedmiotem zamachu przestępnego jest „cześć” czy „wstydliwość niewieścia”.

Wśród prawn...

Kliknij po więcej

OGÓLNE ZAKAŻENIE RZEŻĄCZKOWE

Ogólne zakażenie ustroju wywołane przez dwoinki Neissera jest zjawiskiem bardzo rzadkim. Rozpoznanie tego schorzenia możliwe jest wyłącznie po wyhodowaniu dwoinek Neissera z krwi chorej (rzadko w czystej kulturze), gdyż objawy kliniczne nie pozwalają na odróżnienie go od zakażeń wywołanych przez inne drobnoustroje. Maże ono wystąpić wskutek dużych wysiłków fizycznych u osób z rzeżączką w okresie ostrym. U kobiet należy do przypadków wyjątkowych. Częściej spostrzegane było u dzieci i u ciężarnych, przy czym punktem wyjścia dla ogólnego zakażenia jest – zdaniem najrozmaitszych badaczy – zapalenie przydatków w czasie, kiedy objawy zakażenia w zewnętrznych częściach płciowych już ustąpiły.

Rokowanie j...

Kliknij po więcej

Rodzaje miednic ścieśnionych

Z punktu widzenia położnika zajmują nas kształty i wymiary miednic,, a nie przyczyny, które je spowodowały. Odróżniamy kilka zasadniczych typów miednic (ryc. 137), które mają wpływ na mechanizm porodowy: 1. miednica prawidłowa, opisana już w fizjologii położnictwa, 2. miednica ogólnie jednostajnie ścieśniona, która ma kształt normalny, lecz wszystkie jej wymiary są zmniejszone. Następnie miednice, w których jeden wymiar został zmniejszony, co wpływa na kształt całej miednicy. Jeśli zmniejszony jest wymiar prze- dnio-tylny to powstaje 3. miednica płaska, która może też być

Kliknij po więcej

Psychologiczny aspekt ekshibicjonizmu – rozwinięcie

Fakt, że wstydliwość w rzeczach seksualnych jest człowiekowi wpajana od wieków, uprawnia do sądzenia, że kto wykracza przeciwko uświęconym kanonom wstydliwości, objawia tym samym jakieś odchylenia psychiczne (Mohr, Turner, 1967). Zdaniem tych autorów, obnażanie się jest końcowym aktem seksualnego samozaspokojenia, autoero- tycznej gratyfikacji, a nie szukaniem kontaktu z innymi osobami. Niezbędne tu jest leczenie przeciwstresowe, zmierzające do zwiększenia kontroli nad impulsami. Jeżeli uznaje się takie czyny za przestępstwa, jest to przejawem nacisku siły represyjnej. Schorsch (1971), który podjął wielostronne w szerokiej skali badania nad tym zjawiskiem, przytacza poglądy znawców zagadnienia, domagających się zniesienia karalności ekshibicjonizmu. Zdaniem Hanacka (1969), przyszłe pokolenia będą traktować przepisy karne w tej dziedzinie jako barbarzyństwo.

Kliknij po więcej

Powiększenie się rozmiarów brzucha

Powiększenie się rozmiarów brzucha, jeżeli nie jest tylko złudzeniem, wywołanym przez uczucie pełności, jakiego kobiety doznają w rozmaitych stanach fizjologicznych i patologicznych, może być albo następstwem zmian w powłokach brzusznych, albo objawem istnienia (czasowego lub trwałego) nieprawidłowej zawartości w jamie brzusznej.

Kliknij po więcej

Cechy kliniczne raka szyjki macicznej

Częstość występowania. Jakkolwiek etiologia raka jest dotąd nie znana, liczne spostrzeżenia i statystyki kliniczne zdają się przemawiać za tym, że pewne warunki sprzyjają jego rozwojowi. W związku z powstawaniem tego schorzenia trzeba wziąć przede wszystkim pod uwagę wiek kobiet i liczbę przebytych przez nie porodów.

Kliknij po więcej

OBJAWY DYSKINETYCZNE – DALSZY OPIS

Mimo że obecnie temu zagadnieniu poświęca się w piśmiennictwie więcej uwagi niż dawniej [34, 73, 85, 90], to jednak zdania autorów są podzielone co do częstości występowania zespołu przetrwałych dyskinez. Opisywano, że mogą pojawić się one u 0,5-50% długotrwale leczonych neuroleptykami, głównie fenotiazynowymi. Najczęściej w grę wchodzą leki neuroleptyczne o słabej sile działania, a zatem te, które należy podawać w dużych dawkach. Rozbieżności co do częstości występowania tego zespołu mogą wynikać z trudności diagnostycznych. Lekarze często nie dostrzegają tych objawów, jeśli mają one dyskretny charakter, lub gdy znaczny jest upływ czasu od przerwania kuracji neuroleptykami. Czasem odwrotnie, jako zaburzenia charakteryzujące przewlekłe dyskinezy poneuroleptyczne bywają opisywane zaburzenia pozapiramidowe o innej etiologii. Niekiedy sprawia trudność odróżnienie przymusowych ruchów dyskinetycznych od dziwnej mimiki i grymasów częstych w przypadkach przewlekłej schizofrenii. Można uważać, że praktycznie ten zespół może się pojawić u 15-30% chorych leczonych długotrwale neuroleptykami [104]. Ze względu na odmienny mechanizm patogenetyczny, objawów tych nie leczy się lekami przeciwparkinsonowymi, lecz odwrotnie, leki te mogą nasilać przewlekłe dyskinezy. Próby leczenia tego zespołu małymi dawkami rezerpiny lub haloperydolu, a-metylotyrozyny, deanolu (Bimanol), soli litu, pochodnych benzodiazepiny lub penicylaminy – przynosiły tylko niewielką i częściową poprawę [12, 50, 85, 108],

– 3...

Kliknij po więcej

Rozpoznanie gruźlicy

W „suchej“ gruźlicy zabieg jest chociażby z tego powodu niestosowny, że w następstwie rozrywania nieraz silnych zrostów z jelitami może przyjść do wytworzenia się przetoki. Ale i w przypadkach gruźlicy wysiękowej dokonujemy otwarcia brzucha tylko z konieczności, kiedy płyn wolny gromadzi się bardzo szybko, gdyż rana pooperacyjna goi się źle i ulega nieraz gruźliczemu zakażeniu.

Zabieg operacyjny jest stanowczo przeciwwskazany, jeśli chora gorączkuje i jeśli w płucach lub w jelicie rozwija się sprawa gruźlicza, gdyż w tych przypadkach przyczynia się on do pogorszenia ogólnego stanu chorej.

W przypadkach kiedy rozpoznanie gruźlicy jest w pewnej mierze ustalone,

Kliknij po więcej

Wybiórcza aplazja układu czerwonokrwnikowego

Niedokrwistość po chloramfenikolu nie oddziałuje na witaminę Be. Polekowa niedokrwistość z niedoboru żelaza występuje dość rzadko. Niedokrwistość pokrwotoczna może pojawić się u chorych długotrwale leczonych salicylanami i podobnie działającymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.

Kliknij po więcej

PRZEPUKLINY I PRZEMIESZCZENIA DO NICH KOBIECYCH NARZĄDÓW RODNYCH

Przepuklina pachwinowa (hernia inguinalis) zdarza się u płci żeńskiej o wiele rzadziej niż u męskiej, gdyż processus vaginalis peritonei jest u dziewcząt na ogól węższy niż u chłopców i zamyka się wcześniej.

Kliknij po więcej

HAMOWANIE F5-HYDROKSYLAZY DOPAMINY CZĘŚĆ 2

Ad 5. Aktywna resorpcja zwrotna noradrenaliny do wnętrza neuronu jest zasadniczym sposobem usuwania przekaźnika ze szczeliny synaptycznej. Aminy sympatomimetyczne o pośrednim działaniu oraz kokaina, de- zypramina i inne inhibitory wychwytuj hamują ten proces i zwiększają stężenie noradrenaliny w okolicy błony postsynaptycznej.

Kliknij po więcej

Idiopatyczne obrzęki ortostatyczne

Badania wpływu estrogenów na naczynia wykazały, że wzmagają one nieznacznie przepuszczalność naczyń. Progesteron w dawkach zwiększanych daje efekt odwrotny. Badania przepływu macicznego, prowadzone u owiec pod koniec ciąży, wykazały, że progesteron we wlewie kroplowym dotętniczym, zmniejsza przepływ o 20%, przeciwnie niż po podaniu estrogenów.

Kliknij po więcej

Określenie niepłodności pierwotnej

Niezbyt wyjaśniona jest dotąd sprawa wpływu ogólnych warunków na niepłodność płciową. Mogą one wpływać na nią albo w kierunku dodatnim, albo ujemnym. Wiek małżonków ma duże znaczenie dla powstawania ciąży, przy czym wiek kobiety ma o wiele większe znaczenie niż wiek mężczyzny. Pewne dane statystyczne przemawiają za tym, że kobiety, które wychodzą za mąż po czterdziestce, nie mają zwykle potomstwa (około 85%).

Ze względu na różnorodność przyczyn wywołujących niepłodność kobiet i ze względu na niemożność określenia w wielu przypadkach, dlaczego kobieta nie zachodzi w ciążę, przyjęty został w praktyce ginekologicznej podział przypadków niepłodności nie według stwierdzonych podstaw anatomicznych i fizjologicznych lub patologicznych, ale według danych zebranych w czasie badania

Kliknij po więcej