Category Doktor

Leki blokujące receptory

Klonidyna – hamuje wątrobową glikogenolizę, blokuje wpływ adrenaliny hamujący uwalnianie insuliny.

Inhibitory monoaminooksydazy (np. tranylcypromina) – zwiększają tkankową wrażliwość na insulinę, pobudzają wydzielanie insuliny, przedłużają jej działanie.

Pentamidyna...

Kliknij po więcej

ZABURZENIA PATOFIZJOLOGICZNE

Trzecią grupą czynników, które mogą nasilać możliwość wystąpienia ND, są zaburzenia patofizjologiczne związane z chorobą, z powodu której podaje się lek [131. Leki podaje się osobom chorym o różnym Todzaju, nasileniu i wzajemnym powiązaniu czynników patogenetycznych na podstawie danych w dużej mierze wynikających z obserwacji innych grup doświadczalnych (zwierzęta doświadczalne, zdrowi ochotnicy, inne grupy chorych). Poniżej wyliczono ważniejsze zaburzenia patofizjologiczne związane z podstawową chorobą, które mogą przyczynić się do zwiększenia ryzyka ND, a więc ich wczesnego rozpoznania.

Kliknij po więcej

ZALEŻNOŚĆ LEKOWA

Przez pojęcie zależności lekowej należy rozumieć, według określenia używanego przez WHO, stan psychiczny, a niekiedy również fizyczny, wynikający ze współdziałania żywego organizmu i leku, Stan ten charakteryzuje zmiana zachowania się i innych reakcji psychicznych oraz konieczność przyjmowania stale lub okresowo leku w celu doznania jego wpływu na psychikę, a niekiedy uniknięcia złego samopoczucia wywołanego jego brakiem. Ten sam osobnik może być uzależniony od wielu leków.

Kliknij po więcej

Efekt antyestrogenowy

Mechanizm działania tego leku jest następujący: wiąże się on z cyto- chromem P-450 i blokuje hydroksylację. W wyniku tego działania nie dochodzi do przemiany cholesterolu w pregnenolon, następuje blokada syntezy kortyzolu i aldosłeronu oraz zahamowanie przemiany androgenów do estrogenów. .

Kliknij po więcej

Częste krwawienia z macicy

Powstanie wtórnego schorzenia gruźliczego części płciowych kobiety stanowi jednak bezsprzecznie-jak już wyżej wspominano – wynik osłabienia ustroju, który zwalczał dotąd skutecznie czynną lub podleczoną gruźlicę płuc, jelit itd. Do takiego osłabienia przyczyniają się zwłaszcza krwawienia z macicy (w przypadkach gruźlicy tego narządu).

Z tych względów, jakkolwiek rokowanie w przebiegu gruźlicy kobiecych części rodnych nie jest na ogół niepomyślne, jeśli chodzi o życie pacjentki, uważać je trzeba jednak za poważne wobec możliwości niekorzystnego wpływu na już istniejący proces gruźliczy w płucach lub w jelitach.

Miejscowe zmiany w częściach rodnych upośledzają w wysokim stopniu zdolność rozrodczą kobiety. Częste krwawienia z macicy, upławy, bóle, zaburzenia trawienia wpływają w niekorzystny sposób na samopoczucie kobiety i na ogólny stan jej zdrowia, przyczyniając się do dalszego jej osłabienia.

W wię...

Kliknij po więcej

Metody zapobiegania zajściu w ciążę

Wytrzebienia promieniami Roentgena nie stosuje się zasadniczo w okresie dojrzałości płciowej kobiet, gdyż upośledzałoby czynności dokrewne jajników, co nie jest dla ustroju rzeczą obojętną.

Wszelkie inne metody ograniczania płodności kobiet mogą zawieść i okazać się w praktyce nieodpowiednie. Na ogół stosowane dzisiaj metody zapobiegania zajściu w ciążę polegają na: i) stworzeniu sztucznej przeszkody uniemożliwiającej połączenie się plemnika z jajem, 2) użyciu środków plemnikobójczych, 3) spaczeniu fizjologicznego przebiegu stosunku płciowego, 4) wyzyskaniu pewnych spostrzeżeń biologicznych co do prawidłowych zjawisk życiowych ustroju kobiecego.

Kliknij po więcej

Rozpoznanie raka pierwotnego jajowodu

Rozpoznanie raka pierwotnego jajowodu jest w praktyce przed badaniem histologicznym, a więc przed zabiegiem operacyjnym, prawie niemożliwe. Wprawdzie niektórzy badacze przypisują pewne znaczenie diagnostyczne krwawo podbarwionym, wodnistym upławom u kobiet między 45 a 55 rokiem życia, u których badaniem ginekologicznym można stwierdzić wyraźne i zwykle bolesne zgrubienie z boku macicy, a u których nie ma typowych objawów raka tego narządu, zwykłe jednak myślimy w takich przypadkach o nieporównanie częstszych guzach zapalnych jajowodu niż o nowotworach należących do rzadkości. Obustronne występowanie raka pierwotnego jajowodu prawie w trzeciej części opisanych przypadków nasuwa również raczej podejrzenie co do istnienia zmian zapalnych.

Kliknij po więcej

Leczenie raka trzonu macicy

Leczenie raka trzonu macicy polega, jeśli to tylko możliwe, na zabiegu operacyjnym, gdyż stosowanie energii promienistej nie daje tu na ogół dobrych wyników wobec małej wrażliwości raka gruczołowego na promienie radu i Roentgena. Operacja nie jest trudna, a przy umiejętnym doborze przypadków pooperacyjna śmiertelność pierwotna nie jest wiele wyższa niż po usunięciu macicy z mięśniakiem. Usuwanie tkanki łącznej na dużej przestrzeni, jak przy zabiegu brzusznym Wertheima, nie jest w raku trzonu koniecznością, gdyż choroba jest ograniczona przez dłuższy czas tylko do macicy, a wskutek tego istnieje znacznie mniejsze niebezpieczeństwo skaleczenia sąsiednich narządów w czasie zabiegu. Przydatków macicy nie można jednak w żadnym przypadku pozostawić, gdyż jest możliwość przerzutu raka trzonu do jajników. doczność pola operacyjnego, umożliwia niejszy sposób postępowania.

Kliknij po więcej

POLEKOWE PRZEWODN1ENIE HIPERTONICZNE

Przewodnienie hipertoniczne charakteryzuje się zwiększeniem molalnoś- ci płynu pozakomórkowego, zwiększeniem pozakomórkowej przestrzeni wodnej oraz zmniejszeniem śródkomórkowej przestrzeni wodnej.

Kliknij po więcej

Wygląd i zachowanie się skręconej szypuły guza

Wygląd i zachowanie się skręconej szypuły guza jajnikowego nie są jednakowe w całym jej przebiegu. Na ogół trzeba przyjąć, że odcinek leżący u nasady, a więc najdalej od guza, zachowuje się prawidłowo, gdyż nie jest skręcony. Odcinek środkowy szypuły, a więc część ulegająca właściwemu skrętowi, jest zgnieciony, zwinięty w kształcie korkociąga, a po pewnym czasie nawet znacznie ścieńczały. Część szypuły leżąca przy samym guzie jest narażona na te same następstwa co guz, a więc ulega zgrubieniu wskutek zastoju krwi, obrzękowi i wylewom krwi. Ponieważ w skład szypuły wchodzi bardzo często obwodowy koniec jajowodu, stwierdzamy i w tym narządzie objawy żylnego zastoju i obrzęk.

W wyniku przekrwienia biernego sam guz jajnika wzrasta i może nawet ulec samoistnemu pęknięciu, jeśli z powodu wylewu krwi do jego światła znacznie podniesie się ciśnienie wewnątrz torbieli. Guzy w takim stanie mają barwę ciemnoczerwoną z odcieniem sinawym, a powierzchnia ich nie jest już lśniąca, gdyż pokrywający ją nabłonek ulega

Kliknij po więcej

Śródmaciczenie odbytnicy

Śródmaciczenie odbytnicy może czasami prowadzić do pomyłek z rakiem tego narządu. Badanie drobnowidowe małego wycinka pozwala jednak na ustalenie rozpoznania. Na duże trudności diagnostyczne natrafiamy natomiast w przypadkach śródmaciczenia jamy brzusznej. Przemawiają za nim bóle w jamie trzewnej, które pojawiają się w późniejszych latach okresu dojrzałości płciowej i które nasilają się coraz bardziej. Przydatki są zgrubiałe lub tworzą torbiel smołową. Należy jednak pamiętać, że torbiele smołowe mogą powstawać także w przebiegu innych spraw chorobowych, a więc w następstwie skrętu torbieli jajnikowej, krwawienia do pęcherzyka Graafa, zapalenia itp.

Kliknij po więcej

ADRENALINA

Właściwości fizjologiczne adrenaliny sprawiają, że może ona znaleźć zastosowanie w różnych stanach chorobowych. Ze względu na silne działanie na układ sercowo-naczyniowy podawanie adrenaliny wymaga zacho-

Kliknij po więcej

METHEMOGLOBINEMIA

W okresie noworodkowym aktywność reduktazy methemoglobinowej i diaforazy – enzymów odpowiedzialnych za redukcję methemoglobiny – jest mniejsza niż w późniejszych okresach życia. Noworodki wykazują większą wrażliwość na działanie utleniające niektórych leków lub związków chemicznych. Niektóre z nich (zasadowy azotan bizmutawy, azotany, związki zawarte w szpinaku) zdolne są do wywołania methemoglobinemii tylko u noworodków. Przyczyną tego jest mała kwasowość soku żołądkowego w pierwszym okresie życia, sprzyjająca rozwojowi mikroorganizmów redukujących azotany do azotynów. Wrażliwość noworodków na działanie utleniające niektórych związków jest tak duża, że stwierdzono wiele przypadków methemoglobinemii nawet podczas używania pieluszek stemplowanych nazwą instytucji lub płukanych w wodzie z dodatkiem środków przeciwbakteryjnych [10].

Mała kwasow...

Kliknij po więcej

Salpingografia część 2

Wypełniona płynem kontrastowym jama macicy w kształcie trójkąta. Cień kontrastowy w obrębie cielni jajowodu w postaci cienkiego pasemka po jednej i drugiej stronie. Część bankowa trąbki wypełniona płynem kontrastowym, który tworzy bańkowaty cień

Zdjęcie po 24 gbdzinach po wypełnieniu płynem kontrastowym, który rozmieszczony zostały po obu stronach w jamie otrzewnowe.

– i) krwistek pozamaciczny (haematocele), wynikły z przerwania ciąży pożarna- cicznej i zebrania się krwi w najniższej części jamy otrzewnowej oraz 2) ropniak jajowodów lub ropniak jamy Douglasa.

Technika zabiegu wymaga odpowiedniego odkażenia pochwy i odsłonięcia tylnego sklepienia jej we wziernikach łyżkowych. Kobietę układa się na plecach z rozchylonymi i podniesionymi do góry udami. Szyjki macicznej nie unieruchamiamy i nie ściągamy kulociągiem, ale podnosimy ją ku górze i przodowi za pomocą przedniej łyżki (łopatki) wziernika, tak aby szczyt tej łyżki sięgał do sklepienia tylnego pochwy. Sklep...

Kliknij po więcej