Category Doktor

Przerzuty nabłoniaka kosmówkowego

W tym ostatnim przypadku dochodzi do silnych krwotoków do jamy brzusznej, które mogą być powodem śmierci. Niezależnie od wrastania w głąb nabioniak buja również ku jamie macicy i może osiągnąć nawet pokaźne rozmiary (pięść dorosłego człowieka).

Występowanie kilku ognisk nowotworowych w macicy nie jest rzeczą rzadką. Nic zawsze leżą one obok siebie, Czasami obok rozwijającego się w śluzówce guza znajduje się ognisko w głębi mięśniówki, w więzadłe obłym lub w przymaciczu, nie mające pozornie żadnego związku z guzem pierwotnym.

Podobnie jak w przebiegu zaśniadu graniastego, w przypadkach kosmówczaka stwierdza się często (zwykle w obu jajnikach) torbiele luteinowe, których powstanie tłumaczy się działaniem na jajnik dużych ilości prolanu B (hormonu gonadotropowego B), wytwarzanego przez komórki guza. Torbiele takie czasem dochodzą do wielkości dużego jaja.

Przerzuty nabłoniaka kosmówkowego występują bardzo prędko i często, dlatego też jest on uważany za jeden z

Kliknij po więcej

Okres miesiączki

Chore skarżą się niekiedy na towarzyszące upławom uczucie palenia, swędzenia i pieczenia. Obecność większej ilości śluzu w wypływie z części rodnych kobiety, jak to bywa w zapaleniach szyjki macicznej, stanowi rękojmię, że objaw palenia i swędzenia nie wystąpi. Natomiast upławy pochwowe, a także upławy z jamy macicy powodują często to przykre uczucie. Cechą tą znamionuje się przede wszystkim tzw. guzkowe zapalenie pochwy (colpitis granulosa) i zapalenie pochwy staruszek (colpitis vetularum).

Kliknij po więcej

WYNICOWANIE MAGICY

Wynicowanie macicy jest bardzo rzadką postacią zmiany jej położenia, w której jedna część tego narządu wtłacza się w drugą lub w której cały narząd zostaje wywrócony wewnętrzną śluzówkową powierzchnią na zewnątrz. Wynicowanie macicy odpowiadałoby zatem – ze względu na podobny sposób powstawania – pewnym stanom patologicznym, które w odniesieniu do jelita cienkiego nazywamy „wgłobieniem“ (inmginatio), w odniesieniu zaś do kiszki grubej, a także pochwy, zupełnie niesłusznie „wypadaniem“ (prolapsus).

Rozróżniamy...

Kliknij po więcej

STIUSZCZENIE I MARTWICA WĄTROBY

Patogenezę zarówno stiuszczenia, jak i martwicy wątroby można omówić łącznie. Zjawisko to badano za pomocą związków o charakterze doświadczalnym, jak pestycyd dieldryna (węglowodór podstawiony chlorem) lub czterochlorek węgla. Przebieg bezpośredniego działania hepatotoksycznego można podzielić na 4 fazy:

Kliknij po więcej

BUTOKSAMINA

Możliwość wywołania wybiórczej blokady ma znaczenie praktyczne. Do niedawna znano tylko jeden LBA o takim działaniu, a mianowicie prak- tolol [70, 238, 268). Ostatnio opisany acebutolol [79, 226], o strukturze pośredniej pomiędzy praktololem a propranoiołem, ma działać podobnie. Praktołol w doświadczeniach na zwierzętach całkowicie hamuje pobudzające działanie izoprenaliny i adrenaliny na serce bez jednoczesnego ograniczenia działania amin katecholowych na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i oskrzeli. Dokładniejsza analiza wybiórczości działania praktb- lolu przy użyciu narządów wyosobnionych i techniki pAx Schilda (p. str. 24) podważyła słuszność podziału na receptory P, i p2 [304, 1041). Kii- niczna ocena wybiórczości blokady p-adrenergicznej praktoiolu lub acebutolol u jest trudna [79). Zagadnieniom wybiórczości działania nowych LBA, takich jak atenoiol [69, 435, 4491 lub meloprolol [7, 830, 895] poświęcono wiele prac klinicznych, omówionych w dalszych rozdziałach.

Kliknij po więcej

Analogi pirymidyn

Podobnie jak związki alkalizujące, antymetabolity zaburzają proces regeneracji nabłonka błony śluzowej żołądka i jelit.

Metotreksat jest wydalany głównie przez nerki. Około 15% leku przechodzi do żółci i pojawia się w świetle jelit. Niepożądane działanie cyto- toksyczne dotyczy, oprócz szpiku, błon śluzowych przewodu pokarmowego [31].

Kliknij po więcej

LEKI BLOKUJĄCE RECEPTORY fl-ADRENERGICZNE

Działanie przeciwarytmiczne leków blokujących receptory fi-adrenergicz- ne (LBA) jest związane z ich wpływem stabilizującym na błonę komórkową oraz efektem „blokowania metabolicznego”. Wiąże się to z zahamowaniem tlenochlonnych procesów przemian tkankowych i zmniejszeniem zapotrzebowania mięśnia sercowego na tlen [13, 15]. Dokładniejsze omówienie mechanizmów działania przeciwarytmicznego LBA – p. objawy ze strony układu krążenia.

Propranolol...

Kliknij po więcej

Wypadanie pochwy

Zwykle wypada przednia ściana pochwy. Tylna jej ściana pojawia się przed szparą sromową, kiedy dochodzi już do wypadania części pochwowej macicy. Najczęściej zatem wypadnięcie pochwy poprzedza wypadnięcie macicy, jakkolwiek obie te zmiany położenia części rodnych nie pozostają ze sobą w związku przyczynowym. Mają one jednak wspólną etiologię i obie są następstwem uprzedniego tyłozgięcia macicy. Inną postać wypadania pochwy spotykamy, jak już wspomniano, u osób, u których nastąpiło częściowe (niezupełne) pęknięcie krocza.

W przypadkach tych, wobec braku części międzykrocza, dolny odcinek tylnej ściany pochwy, który w warunkach prawidłowych opiera się na kroczu, uwypukla się w szparze sromowej, a nawet sterczy z niej na zewnątrz.

Kliknij po więcej

Kontrola krążka i narządów rodnych

Po kilkudniowym okresie próbnym, w czasie którego chora powinna prowadzić normalny tryb życia, należy poddać ją badaniu kontrolnemu, aby przekonać się, czy krążek nie zmienił swego położenia. Jeśli mimo założenia krążka trzon macicy opadł ku tyłowi ponad nim łub też krążek wysunął się przez szczelinę dźwigaczy do pochwy i na zewnątrz, należy stwierdzić, co było powodem wypadnięcia krążka lub nawrotu macicy do tyłozgięcia, a po przekonaniu się, że przyczyną nie są stosunki anatomiczne w częściach rodnych danej kobiety, a więc zwiotczenie lub uszkodzenie mięśni dźwigaczy odbytu, należy spróbować założyć stosowniejszy krążek.

Kliknij po więcej

CHOROBY UMYSŁOWE I NERWOWE

Zaburzenia psychiczne i nerwowe odgrywają dużą rolę w patogenezie pewnych przypadłości ginekologicznych, przede wszystkim czynnościowych. Wbrew dawniejszym zapatrywaniom niektóre objawy chorobowe w obrębie kobiecych części rodnych (przeczulica macicy, jajników i więzadeł krzyżowo- macicznych), a także wyraźne jednostki kliniczne, jak np. pochwica, oziębłość płciowa, pewne typy bolesnego miesiączkowania i zaburzeń miesiączkowych, uplawy, świąd itd. uważane są dziś w ginekologii za stany chorobowe, mogące pozostawać w związku z jednorazowymi lub wielokrotnie się powtarzającymi urazami psychicznymi. Niezależnie od konfliktów etycznych i wstrząsów psychicznych decydujące znaczenie mają wielokrotnie procesy asocjacyjne, a więc odruchy warunkowe, pochodzenia psychicznego. Zmiany anatomiczne w kobiecych gruczołach płciowych trafiają się również w następstwie ciężkich urazów psychicznych, są one jednak znacznie rzadsze i dotyczą głównie pęcherzyków Graafa.

Kliknij po więcej

POWIKŁANIA PO MIEJSCOWYM STOSOWANIU KORTYKOSTEROIDÓW

W piśmiennictwie spotyka się coraz liczniejsze doniesienia dotyczące odczynów alergicznych lub innych powikłań występujących po stosowaniu kortykosteroidów. Zmiany alergiczne mają przeważnie dwojaki charak- ter. Po podaniu pozajelitowym występują odczyny anafilaktyczne, natomiast po miejscowym – odczyny późne typu wyprysku kontaktowego

[3] ...

Kliknij po więcej

ZABURZENIA PSYCHICZNE PO LEKACH

Aminoglikozydy, polimiksyna i wiomycyna mogą wywołać kuraro- podobny blok nerwowo-mięśniowy [68],

Polimiksyna. Poza wspomnianym już działaniem kuraropodobnym, wykazuje znaczne działanie neurotoksyczne: bóle głowy, nudności, rozdrażnienie, niezborność, zaburzenia mowy, widzenia oraz czucia. Objawy te mogą wystąpić po dawce 0,1-0,15 g/dziennie już po pierwszym dniu leczenia. Dokanałowe podawanie może wywołać nieodwracalne parestezje i uszkodzenia rdzenia [45, 77].

Kliknij po więcej

NACZYNIA PŁUCNE

Zotory. Po wstrzyknięciu środków cieniujących (są to tłuszczowe środki cieniujące) w czasie łimfografii, w rzadkich przypadkach dochodzi do poważniejszych powikłań 130] r ale należy zdać sobie sprawę z tego, że środek cieniujący musi się dostać do naczyń płucnych. Fraimow i wsp. [25] wykazali, że w czasie prawie każdego badania zmniejsza się pojemność dyfuzyjna płuc. U chorych ze zmianami w płucach, znacznie upośledzającymi pojemność dyfuzyjną, limfografia może być niebezpieczna. Podobne zastrzeżenia dotyczą i innego badania, a mianowicie scyntygrafii płucnej z użyciem makroagregatu znakowanej albuminy.

Kliknij po więcej

DZIAŁANIE NA MIĘŚNIE SZKIELETOWE

Mięśnie szkieletowe zawierają receptory (i-adrenergiczne. Pobudzenie tych receptorów prowadzi do wytworzenia cAMP, uczynnienia fosforylazy glikogenowej, nagromadzenia heksozofosforanów oraz do konwersji synte- tazy glikogenowej I do syntetazy D. U większości gatunków ssaków pobudzenie (3-adrenergiczne mięśni wywołuje wtórne zwiększenie zawartości mleczanów we krwi [156], To metaboliczne działanie amin katecholowych na mięśnie szkieletowe jest swoiście znoszone przez LBA, a nie jest znoszone przez leki a-adrenolityczne (p. str. 45).

Kliknij po więcej