ZASTOSOWANIE LBA W ANESTEZJOLOGII

Leki ß-adrenolityczne we wczesnym okresie ich stosowania okazały się skuteczne w zapobieganiu i hamowaniu zaburzeń miarowości pracy serca, występujących w czasie narkozy chirurgicznej. Payne i wsp. [780] stwierdzili u 22 chorych, u których w czasie narkozy chloroformowej, cy- klopropanowej lub halotanowej wystąpiły przedwcześnie pobudzenia komorowe, że dożylne podanie propranololu przywraca prawidłową czynność serca. W 16 przypadkach jednorazowa dawka 10 mg leku okazała się wystarczająca, w 6 pozostałych dawka ta wymagała powtórzenia. McClish [687] u 115 chorych obserwował zaburzenia miarowości pracy serca w czasie narkozy halotanowej. W większości przypadków niemiaro- wości komorowych propranolol podany dożylnie w dawce 1 – 2 mg przywracał zatokowy rytm serca, a w niemiarowościach ponadkomorowych zwalniał wyraźnie czynność komór.

Johns...

Kliknij po więcej

ZMIANY ZAKRZEPOWE I ZAPALNE ŻYŁ

Na układ oddechowy barbiturany działają bardzo wyraźnie depresyjnie natychmiast po rozpoczęciu wstrzykiwania danego środka. Jest to działanie ośrodkowe zależne od zmniejszenia wrażliwości ośrodka oddechowego na dwutlenek węgla, przy C2ym zaburzenia oddychania polegają w większym stopniu na zmniejszeniu objętości powietrza oddechowego niż na zmianie częstości oddechów. Rytm oddechowy przyspiesza się pod wpływem bodźców płynących z pola operacyjnego. Dalszym niepożądanym działaniem barbituranów jest wzrost wrażliwości odruchów krtaniowych. Kurcz głośni jest częstym powikłaniem znieczulenia ogólnego za pomocą barbituranów. Jest on głównie wynikiem parasympatykomime- tycznego działania pochodnych kwasu barbiturowego.

Kliknij po więcej

WZKAŹNIK HAMOWANIA MIGRACJI

Istotna jest metoda oceny wyników testu hamowania migracji. Na ogół obliczany jest tzw. wskaźnik hamowania migracji, tj. stosunek migracji pod wpływem antygenu do migracji bez udziału antygenu. Za odczyn dodatni przyjmowany jest wskaźnik poniżej 0,75. Metoda ta może być przyczyną biędów w interpretacji wyników, ponieważ są one średnią wyników uzyskanych od kilku osób. Prawidiowsza jest ocena za pomocą analizy wariancji, która pozwala na równoczesną ocenę kilku grup wyników oraz różnic rozrzutu wyników wewnątrz grup i pomiędzy nimi (wg Blaton i wsp. – dane nieopublikowanc),

Í1...

Kliknij po więcej

Bakteryjne zapalenia płuc

Bakteryjne zapalenie płuc jest związane z wniknięciem drobnoustrojów do dróg oddechowych, co staje się możliwe, gdy omówione wcześniej mechanizmy obronne zostaną uszkodzone (5,1-0). Wtargnięcie bakterii do dolnego odcinka dróg oddechowych może mieć źródło zewnątrz- bądź wewnątrzustrojowe, przy czym to drugie jest częstsze. Przyjmuje się, że zakażenia drogą wziewną powodują zwykle szczepy Legionella, podobnie jak prątki Mycobacterium tuberculosis, natomiast zakażenie wewnątrzustrojowe następuje z ognisk umiejscowionych w górnym odcinku układu oddechowego lub pokarmowego. Mechanizm tego typu zakażenia nie jest jasny, niemniej uważa się, że dochodzi do aspiracji flory bakteryjnej, która dotąd kolonizowała nosogardło nie wywołując odczynu zapalnego (22). Mechanizm aspiracji treści notuje się szczególnie u alkoholików, osób nieprzytomnych, intubowanych, z nieprawidłową czynnością przełykania w różnych typach uszkodzenia układu nerwowego. Uważa się, że w nosogardle rozwija się i mnoży Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenzae, Ne- isseria, podczas gdy Streptococcus pyogenes wegetuje raczej w jamie ustnej (4, 5,8).

Kliknij po więcej

Wydział Stomatologiczny

Duże znaczenie dla przekazywania najnowszych osiągnięć, wobec dłuższego braku kontaktu z nauką zagraniczną, miało wydawanie od r. 1948 miesięcznika „Czasopismo Stomatologiczne”, którego pierwszym redaktorem był Stanisław Bloch (1893—1953). Umożliwiło to także drukowanie coraz liczniejszych prac autorów polskich. Drugim stałym periodykiem jest od r. 1965 „Protetyka Stomatologiczna”.

Kliknij po więcej

Obrażenia nerki

Ośmiu naszych pacjentów wymiotowało (27,6 proc.), a 5 miało nudności (17,2 proc.). Byli to chorzy, u których obok pęknięcia nerki doszło w wyniku urazu do obrażenia mózgowia lub narządów układu trawiennego.

Kliknij po więcej

Leczenie manualne, kręgarstwo i inne rękoczyny

Mimo wielu anegdotycznych doniesień o cudownej jakoby skuteczności tzw. manipulacji w bólach krzyża – ze strony zarówno „leczących” tą metodą, jak i niektórych nie zorientowanych pacjentów – nadal brak jest obiektywnych dowodów, opartych na współczesnych podstawach naukowych, tę skuteczność potwierdzających. Jest rzeczą powszechnie znaną, że leczeniu manipulacjami poddają się osoby z zaostrzeniami bólów krzyża, które to zaostrzenia, jak wiadomo, mijają samoistnie bez względu na sposób zastosowania leczenia.

Badania nau...

Kliknij po więcej

Małopłytkowość samoistna ostra

Istotą choroby jest nagłe pojawienie się skazy małopłytkowej u dziecka, które poprzednio nigdy nie wykazywało skłonności do krwawień. Choroba zaczyna się zwykle w pewien czas po przebyciu jakiegoś zakażenia lub zażyciu pewnych leków (sulfonamidy, piramidon, złoto, salwarsan). Sugeruje to istnienie mechanizmów immunologicznych małopłytkowości. Początek choroby jest gwałtowny. Występują silne krwawienia z błony śluzowej nosa lub jamy ustnej oraz liczne wybroczyny skórne. W przypadku krwawienia do tkanki mózgowej może nastąpić zejście śmiertelne. Badanie krwi wykazuje szczególnie niskie liczby płytek (często poniżej 3-0 -0-0-0). W szpiku stwierdza się bądź prawidłową, bądź też wzmożoną ilość megakariocytów, które zazwyczaj nie wykazują czynności płytkotwórczej.

Kliknij po więcej

Uzyskanie rozluźnienia mięśni około i przykręgosłupowych

Warto też dodać, że uzyskanie rozluźnienia napiętych mięśni około- i przykręgo- słupowych u chorych dotkniętych przewlekłymi bólami krzyża nie wpływa w istotny sposób na złagodzenie bólu (Nouwen).

Kliknij po więcej

Mechanizm działania niklozamidu

Działanie prazykwantelu polega na wywoływaniu zaburzeń funkcji oskórka i na-tychmiastowym skurczu mięśni, prowadzącym do unieruchomienia pasożyta. Lek dobrze wchłania się po podaniu doustnym, osiągając maksymalne stężenie w osoczu po 1-3 h ponad 80% wydala się z moczem w ciągu pierwszej doby. Przeciwwskazane jest jego stosowanie u kobiet w I trymestrze ciąży oraz u kobiet karmiących piersią (przenikanie leku do mleka). Na ogół lek jest dobrze tolerowany, a objawy uboczne, np. bóle i zawroty głowy, nudności i wymioty, bóle brzucha, biegunka, senność, objawy alergiczne zależeć mogą m.in. od produktów rozpadu pasożytów.

Kliknij po więcej

Rozwój kości

Rozwój kości podlega szeregowi praw biologicznych. Wśród czynników zasadniczo wpływających na kierunek i szybkość wzrostu najważniejsze jest działanie sił nacisku. Kierunek wzrostu kości układa się po wektorze działania sił mięśniowych i statycznych, a chrząstka wzrostowa układa się prostopadle do działania tych sił.

Kliknij po więcej

Skrzywienia objawowe

Od skolioz należy odróżniać skrzywienia objawowe, statyczne i odruchowe. Na podstawie objawów klinicznych i radiologicznych trzeba też ustalić przyczynę i najważniejsze cechy skoliozy. Ma to zasadnicze znaczenie dla leczenia.

Kliknij po więcej

Zasada Potta

Zasady unieruchomienia transportowego w przypadku urazów narządu r u c h u. W ramach udzielania pierwszej pomocy unieru-chomienie transportowe powinno likwidować bezpośrednio grożące niebezpieczeństwa, jak i zapobiegać powikłaniom, które mogą wyniknąć w czasie przewożenia chorego do szpitala. Do unieruchomienia transportowego nie należy zdejmować odzieży. Jeżeli zajdzie taka konieczność, należy zdejmowanie zaczynać od zdrowej kończyny lub rozciąć odzież w miejscu uszkodzenia. W zranieniach zarówno górnych, jak i dolnych kończyn należy ściśle przestrzegać zasady zakładania unieruchomienia w pozycji leżącej chorego, lub w takiej, w jakiej aktualnie się on znajduje, np. w pozycji siedzącej w przypadku złamania kości ramienia. Unieruchomienie transportowe jest unieruchomieniem prowizorycznym. W złamaniach oraz zwichnięciach kończyny górnej wystarcza niekiedy unieruchomienie na chuście, w zwykłym temblaku, opatrunku Desaulta czy Velpeau. W złamaniach kończyn dolnych, jeśli nie rozporządzamy żadnymi gotowymi szynami, należy przybanda- żować uszkodzoną kończynę do zdrowej. Są to sposoby najprostsze.

Kliknij po więcej

Zmiany zwyrodnieniowe stawów międzywyrostkowych

Powierzchnie stawów międzywyrostkowych w odcinku lędźwiowym są nieco zaokrąglone i przebiegają w płaszczyźnie czołowej, strzałkowej i skośnej.

Kliknij po więcej