Geneza norm regulujących dziedzinę seksu

Docenianie historycznego charakteru i społecznej genezy norm regulujących dziedzinę seksu ma swoje podstawy w dwojakim widzeniu ich funkcjonowania:

Kliknij po więcej

Stadny i samotniczy tryb życia

O samotniczym trybie życia jakiegoś gatunku zwierząt mówimy, gdy poszczególni jego przedstawiciele przez większą część roku żyją pojedynczo, kontaktując się z innymi współplemieńcami jedynie w okresie rozrodu.

Kliknij po więcej

Miłość erotyczna

Miłość erotyczna jest procesem uczuciowym rozwijającym się na podłożu potrzeby seksualnej. Kierunek popędu seksualnego wyznacza płeć, wobec której rozwija się uczucie miłości erotycznej, np. u homoseksuali-

Kliknij po więcej

Postępy rehabilitacji

Wyniki badań wskazują na poprawę wszystkich badanych parametrów. Pozwala to wyciągnąć wniosek, iż usprawnianie chorych z zespołem bólów krzyża według proponowanego programu daje dobre efekty w terapia zachowawczej.

Kliknij po więcej

Seks w świetle antropologii filozoficznej

Rozpatrując problematykę seksualności na tle antropologii filozoficznej należałoby spytać: w jaki sposób życie seksualne człowieka wiąże się z całym jego życiem, z jego naturalnymi skłonnościami i podstawowymi tendencjami osobowości, a w jaki z obowiązującym porządkiem społecznym? W jakiej mierze popęd seksualny ogranicza wolność człowieka? Czy i w jakim stopniu życie seksualne związane jest ze światem wartości? Czy życie seksualne sprzyja rozwojowi osobowości człowieka, zacieśnianiu więzi społecznych? Jak przedstawia się w świetle zachowań seksualnych zagadnienie odpowiedzialności za własne i cudze dobro, za szczęście? Jakiego rodzaju potrzeby zaspokajane są w zachowaniach seksualnych? Czy tabu, które narosło wobec tej problematyki, jest jedynie wytworem obyczaju, tradycyjnych przesądów, czy tkwi głębiej w samej naturze człowieka? W jakim stosunku pozostaje realizacja potrzeb seksualnych do spontaniczności, wolności i poczucia odpowiedzialności? Jaką rolę spełnia sztuka, jeśli chodzi o właściwe usta-

Kliknij po więcej

PLEMNIK

Spermatogonie zachowują zdolność do podziału (z następowym dojrzewaniem do fazy plemników) przez cały okres dojrzałości płciowej, niekiedy aż do późnej starości. Całkowite dojrzewanie komórki płciowej (od spermatogonii do dojrzałego plemnika) trwa około 20 dni.

Kliknij po więcej

Rola pochwy w mechanizmie zapłodnienia

Fizjologiczne znaczenie i funkcja pochwy jako narządu służącego rozmnażaniu, nawet w zakresie jej roli jako zbiornika nasienia, nie została należycie zbadana do dzisiejszego dnia. Według Mastersa i Johnson (1966) rola pochwy jako zbiornika nasienia zależy od kąta nachylania pochwy (uwarunkowanego czynnikami anatomicznymi lub fizjologicznymi), stopnia rozszerzenia jej przy szyjce macicy pod wpływem podniecenia seksualnego, od zwężenia ujścia pochwy przez platformę orgazmu, od pozycji przy spóikowaniu, przebycia porodów oraz urazów porodowych. Rola pochwy jako zbiornika nasienia zwiększa się lub zmniejsza odpowiednio do techniki spółkowania i zachowania się mężczyzny.

Kliknij po więcej

Erotoman czy zboczeniec?

Język polski różnicę tych znaczeń od dawna uwzględnia. „Erotoman” to człowiek, który zbyt intensywnie zabiega o wrażenia erotyczne, „zboczeniec seksualny” to osobnik preferujący techniki seksualne inne niż przyjęte w naszym standardzie kulturowym, co zresztą jest określeniem naukowo błędnym o tyle, że patologia polega nie na jakiejkolwiek preferencji, ale na tym, że ów „zboczeniec” nie jest zdolny do uzyskiwania rozkoszy, przeżyć erotycznych za pomocą innych technik niż te, które stosuje. Nastąpiła u niego fiksacja tych technik. W tym sensie nawet osobnik uprawiający najbardziej rozpowszechnioną technikę seksualną, ale niezdolny do przeżyć erotycznych uzyskiwanych za po-

mocą innych...

Kliknij po więcej

Terapia jodowa

Procesy ropne narządów rodnych u dziewic, u których nie można wykazać źródła i sposobu zakażenia, są również podejrzane. W razie wytworzenia się przetok badanie mikroskopowe ropy wykazujące istnienie grzybków promienicy rozstrzyga o rozpoznaniu.

Rokowanie jest niepomyślne, jakkolwiek opisywano również przypadki wyleczenia. Wczesne wycięcie schorzałych części jest ze wszech miar wskazane. Niestety, rzadko kiedy udaje się tego dokonać w sposób doszczętny. Czasami trzeba poprzestać na szerokim nacięciu nacieków.

Duże znaczenie przypisuje się terapii jodowej, która uważana jest do pewnego stopnia za swoistą w przypadkach zakażenia promienicą. Dobre wyniki daje stosowanie jodku potasu, doustnie, w ilości 3-6 g dziennie. Leczenie tym sposobem trwa przez czas dłuższy, gdyż po kilkudniowym stosowaniu tego środka zaleca się przerwę tygodniową, a po niej i po powtórnym kilkudniowym podawaniu jodku potasu – znowu przerjrę.

W nas...

Kliknij po więcej

DWA ŚWIATY. INTERPRETACJE I TEORIE CZĘŚĆ 2

Garnitur różnic dzielących człowieka od zwierząt bywa kompletowany często na gruncie oderwanym od realistycznych przesłanek. Tak na przykład nader często przyjmuje się, że zdolność podmiotowego przeżywania, stany uczuciowe, właściwe są tylko ludziom – wydaje się jednak, że zdolność tę posiadają także zwierzęta. Może za tym przemawiać behawioralnie podobna reakcja ludzi i zwierząt na podobne bodźce, zwłaszcza na przykład w zakresie radości, smutku, niepokoju. U niektórych gatunków, nawet względnie nisko w ewolucji usytuowanych (np. u gęsi – Lorenz, 1972), odebranie zwierzęciu jego partnera powoduje niespokojne poszukiwanie, a następnie wybitne obniżenie dynamiki zachowania, oznaki zobojętnienia przywrócenie partnera wywołuje przeciwstawne cechy zachowania. Kto przyjrzał się zachowaniu psa pozostawionego bez pana i reakcji zwierzęcia na powrót jego ludzkiego towarzysza, kto widział reakcję psa myśliwskiego, który zwęszył, że pan przygotowuje sprzęt do polowania, kto porówna te reakcje z reakcjami dziecka na opuszczenie przez osobę znaczącą i na jej powrót, jak też i na zabawkę, ten się zawaha, zanim odmówi zwierzęciu posiadania zdolności podmiotowego przeżywania i zanim stwierdzi, że są to odruchowe reakcje. Dlatego określone porównania seksualności ludzi i zwierząt nie powinny budzić ani zdumienia, ani protestu są one uprawnione tylko z określonymi zastrzeżeniami i w określonych granicach, poza którymi leżą nowe jakości, podarowane człowiekowi przez ewolucję i rozbudowane przez kulturę.

Warto zwróc...

Kliknij po więcej

KONSTYTUCJA USTROJU I CECHY DZIEDZICZNE

Jakkolwiek zagadnienie konstytucji ustroju człowieka jest bardzo stare i w ciągu lat czynione były wielokrotnie próby jego rozwiązania, sprawa ta dotąd pozostaje kwestią otwartą. Dawniejsza medycyna uważała konstytucję ustroju za zjawisko wyłącznie wrodzone i utożsamiała je z pewnymi cechami anatomicznymi i morfologicznymi, pomijając znaczenie zjawisk czynnościowych. Wprawdzie swego czasu Hipokrates w ocenie zdrowia i choroby brał pod uwagę organizm człowieka jako całość, podkreślając zależność jego od stanu i równowagi soków ustroju, ale przeważna część badaczy XIX w. nie doceniała należycie sposobu oddziaływania całego organizmu na czynniki chorobotwórcze, przykładając główną wagę do anatomicznie umiejscowionych zjawisk biologicznych.

Kliknij po więcej

OBNIŻENIE I WYPADANIE KOBIECYCH NARZĄDÓW RODNYCH – KONTYNUACJA

To przemieszczenie pęcherza moczowego pozostaje w ścisłej łączności etiologicznej z wytworzeniem ubytku w przegrodzie miedniczo-pochwowej (seplum vesicovaginale) wskutek uszkodzenia jej podczas porodu lub rozepchnięcia zwiotczałego z natury i odznaczającego się małą jędrnością dna miednicy. Wskutek tego uszkodzenia lub rozepchnięcia powstają typowe wrota przepukliny „powięzi“ miedniczej, w które opada dno pęcherza moczowego. W tego rodzaju sprzyjających warunkach, zwłaszcza gdy wskutek pęknięcia krocza mięśnie dźwigające odbyt nie stanowią dla przypominających powięź zagęszczeń tkanki miedniczej dostatecznego podparcia, działanie tłoczni brzusznej spycha pęcherz moczowy coraz bardziej ku wrotom przepukliny i dalej przez te wrota, aż wreszcie dochodzi do uwypuklenia się go pod przednią ścianą pochwy.

Kliknij po więcej

Próba Aschheima i Zondeka – rozwinięcie

Decydujące znaczenie rozpoznawcze dla ciąży mają tylko odczyny II i III przedniego płata przysadki mózgowej, jako zależne wyłącznie od ciał gonadotropowych, gdyż odczyn I może być również następstwem oddziaływania na jajniki hormonów rujowych. Wylewy krwi do jajników myszek, których używamy w próbie Aschheima i Zondeka, przedstawiają się jako małe, ciemnoczerwone punkciki w jajnikach, równomiernie bladoróżowo zabarwionych.

Próba Aschheima i Zondeka zależna jest od pojawienia się w obiegu krwi i w moczu prolanów, wytwarzanych w dużej ilości przez łożysko. Obecność ich w moczu kobiet ciężarnych wykazać można już w kilka dni po terminie niedoszłej miesiączki, używając jako narządu doświadczalnego jajników niedojrzałych (8-10 gramowych) białych myszek.

Kliknij po więcej

Czym jest kosmówka?

Omocznia rosnąc zbliża się do kosmówki, która w tym czasie posiada na swoim obwodzie dużą liczbę kosmitów. Tkanka łączna omoczni wraz z jej naczyniami krwionośnymi rozpościera się na wewnętrznej stronie kosmówki i wrasta do poszczególnych kosmków, nie posiadających aż do tego czasu naczyń. W ten sposób kosmówka zostaje zaopatrzona w naczynia i dzięki temu płód zyskuje możność odżywiania się drogą naczyń kosmkowych. Kosmówka, przed zaopatrzeniem w naczynia, nosi nazwę kosmówki pierwotnej (chorion primitivum), a po zaopatrzeniu w krążenie, kosmówki prawdziwej (chorion verum) (ryc. 21 a, b). powstaje krążenie kosmkowe...

Kliknij po więcej