BUTOKSAMINA

Możliwość wywołania wybiórczej blokady ma znaczenie praktyczne. Do niedawna znano tylko jeden LBA o takim działaniu, a mianowicie prak- tolol [70, 238, 268). Ostatnio opisany acebutolol [79, 226], o strukturze pośredniej pomiędzy praktololem a propranoiołem, ma działać podobnie. Praktołol w doświadczeniach na zwierzętach całkowicie hamuje pobudzające działanie izoprenaliny i adrenaliny na serce bez jednoczesnego ograniczenia działania amin katecholowych na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych i oskrzeli. Dokładniejsza analiza wybiórczości działania praktb- lolu przy użyciu narządów wyosobnionych i techniki pAx Schilda (p. str. 24) podważyła słuszność podziału na receptory P, i p2 [304, 1041). Kii- niczna ocena wybiórczości blokady p-adrenergicznej praktoiolu lub acebutolol u jest trudna [79). Zagadnieniom wybiórczości działania nowych LBA, takich jak atenoiol [69, 435, 4491 lub meloprolol [7, 830, 895] poświęcono wiele prac klinicznych, omówionych w dalszych rozdziałach.

Jeszcze więcej kontrowersji budzi możliwość uzyskania wybiórczej blokady metabolicznych skutków działania a mirt katecholowych. Wydaje się, że butoksamina nie tylko wybiórczo blokuje receptory !3,, lecz także wybiórczo znosi metaboliczne skutki pobudzenia fJ-adrenergicznego w sercu [603]. Stwierdzono również, że izopropoksamina znosi lipolityczne i gliko- genolityczne działanie amin katecholowych na tkanką wątroby i miąśnie szkieletowe, a jednocześnie nie blokuje inotropowego wpływu amin katecholowych na serce psa [174]. W świetle powyższych danych wręcz rewelacyjne jest doniesienie Shantelda i wsp. [892], którzy stwierdzili, że pochodne nietoksaminy blokują w sercu szczura wytwarzanie cAMP i aktywację fosforylazy przez noradrenalinę bez jednoczesnego wygaszania działaniu inotropowego i chronotropowego. Wynik doświadczenia oznaczałby, że cAMP co prawda pośredniczy w metabolicznej odpowiedzi, lecz nie jest potrzebny do wywołania mechanicznej odpowiedzi serca na aminy ka- techolowe. Praca Shanfclda i wsp. jest krytykowana [682], Mayer i wsp. [683, 1049i udowodnili, że butoksamina blokuje odpowiedź chronotro- pową, inotropową i biochemiczną na noradrenalinę w mięśniu sercowym. Lek ten ma się różnić od propranoloiu tylko tym, że jest słabym p-adreno- litykiem. Autorzy przyznają, że wpływ amin katecholowych na kurczli- wość i aktywację fosforylazy serca może ulegać dysocjacji pod wpływem LBA, jednak uważają, że narastanie stężenia cAMP w sercu jest powiązane związkiem przyczynowym z działaniem inotropowym amin katecholowych [1049].

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>