Category Doktor

Reakcja pochwy na pobudzenie seksualne

Zgodnie z Mastersem i Johnson (1966) w fazie podniecenia, w 10-30 sekund po rozpoczęciu efektywnej stymulacji seksualnej dochodzi do zwilżania się ścian pochwy (lubri- catio vaginale). Jest to pierwszy fizjologiczny objaw reakcji seksualnej kobiety. W miarę narastania podniecenia seksualnego na ścianach pochwy gromadzi się śluzowata wydzielina zwilżająca je i ułatwiająca ruchy frykcyjne przy spółkowaniu. W niektórych nerwicowych zaburzeniach seksualnych oraz przy istnieniu zniechęcenia seksualnego wobec partnera nie dochodzi do wydzielania śluzowatej wydzieliny, co znacznie utrudnia mechanikę spólkowania, gdyż pochwa prawie nie nadaje się do spółko- wania bez środka zwilżającego. Odruch zwilżania pochwy wyzwalany zostaje przez stymulację fizyczną lub psychiczną stymulacja ta równocześnie reguluje intensywność wydzielania treści śluzowatej. Jest to najwyraźniejsza manifestacja podniecenia seksualnego kobiety, która nie może być symulowana. Pochodzenie wydzieliny śluzowatej nie zostało całkowicie wyjaśnione. Ponieważ w ścianach pochwy brak jest gruczołów przypuszcza się, że treść śluzowata jest pochodzenia przesiękowego. Powstające w czasie podniecenia seksualnego silne przekrwienie ścian pochwy, a zwłaszcza wyraźne rozszerzenie splotu żylnego otaczającego pochwę, ma się przyczynić do przesiąkania treści śluzowatej przez ścianą pochwy, która jest obustronnie przepuszczalną membraną. Oprócz treści śluzowatej pochodzenia przesiękowego do zwilżenia wejścia do pochwy przyczynia się śluzowata wydzielina gruczołów Bartholina, natomiast szyjka macicy nie bierze udziału w zwilżaniu ścian pochwy.

Kliknij po więcej

Faza przerostowa cyklu miesiączkowego

Alfa-estradiol działa prawie sześciokrotnie silniej niż powstający z niego przez utlenianie estron (zwany też theeliną). Jeszcze słabsze działanie ma trójhydroksylowa pochodna estronu – estriol.

Alfa-estradiol powstaje w ustroju człowieka, podobnie jak progesteron i testosteron (hormon męski), z nie wykrytego dotąd ciała pozostającego w bliskim powino- kobiety zwłaszcza w okresie jej dojrzałości płciowej oraz w latach pokwitania, jest bardzo duże.

Dziś już nie ulega wątpliwości, że hormony rujowe powodują rozwój drugorzędnych i trzeciorzędnych cech płciowych żeńskich w okresie pokwitania oraz wpływają na utrzymanie czynności narządów rodnych żeńskich w okresie płciowej dojrzałości.

Nie wszystkie narządy płciowe ulegają w równej mierze wpływowi hormonów rujopędnych, W obr...

Kliknij po więcej

Anemia i apetyt

Przyczyna, która zmusza panią do zabrania dziecka, w ciągu roku szkolnego, w góry lub nad morze, w zależności od tego, gdzie akurat udało się pani dostać wczasy, ponieważ nie ma go pani z kim zostawić. Gdyby przypadkiem wychowawcę klasy, do której uczęszcza dziecko, zaintrygowało, dlaczego dziecko tak dobrze wyglądające cierpi na anemię, informuje go pani, że panią to jeszcze bardziej zdziwiło, kiedy się pani o tym dowiedziała, ale docentowi trudno przecież nie ufać (gdyby wychowawca sprawiał wrażenie człowieka szczególnie wymaga jącego, śmiało awansuje pani docenta na profesora).

Kliknij po więcej

Wychowanie a system etyki normatywnej

Dokonujący próby inwentaryzacji tego, co w zakresie poszczególnych problemów wychowania seksualnego zostało poznane lub udowodnione naukowo w sposób nie budzący różnicy zdań ekspertów, znajduje się w bardzo trudnej sytuacji przechodząc do etycznej problematyki życia płciowego i moralnych aspektów wychowania seksualnego. To, co może być naukowo badane w tym zakresie, dotyczy przede wszystkim nie etyki, ale nauki o moralności lub też socjologii moralności, z których pierwsza może badać zawartość i spójność wewnętrzną różnych systemów etycznych, druga zaś – opinie i postawy moralne ludzi. Ani jedna, ani druga nie jest jednak w stanie rozstrzygnąć tego, jaka etyka seksualna jest „najlepsza” czy „najprawdziwsza”, choć może powiedzieć, która posiada najmniej sprzeczności wewnętrznych lub jest najpowszechniej podzielana, a niekiedy i wcielana w życie przez ludzi.

Tymcz...

Kliknij po więcej

WODONERCZE

Roponercze spowodowane przez ucisk na prawy moczowód. Wodonercze polega na powstaniu w nerce zmian patologicznych, które są następstwem zatrzymania odpływu moczu z miedniczki. Jeśli przeszkoda wywołująca to zatrzymanie moczu istnieje przez czas dłuższy, to dochodzi do rozszerzenia miedniczki, zwiotczenia jej ścian oraz do zaniku miąższu nerki. W ostatecznym wyniku powstaje jakby torba wypełniona mo- Ryc. 141. czem-jałowym i z biegiem czasu mało stężonym- która osiąga nieraz duże rozmiary.

Kliknij po więcej

Geneza norm regulujących dziedzinę seksu

Docenianie historycznego charakteru i społecznej genezy norm regulujących dziedzinę seksu ma swoje podstawy w dwojakim widzeniu ich funkcjonowania:

Kliknij po więcej

Stadny i samotniczy tryb życia

O samotniczym trybie życia jakiegoś gatunku zwierząt mówimy, gdy poszczególni jego przedstawiciele przez większą część roku żyją pojedynczo, kontaktując się z innymi współplemieńcami jedynie w okresie rozrodu.

Kliknij po więcej

Miłość erotyczna

Miłość erotyczna jest procesem uczuciowym rozwijającym się na podłożu potrzeby seksualnej. Kierunek popędu seksualnego wyznacza płeć, wobec której rozwija się uczucie miłości erotycznej, np. u homoseksuali-

Kliknij po więcej

Postępy rehabilitacji

Wyniki badań wskazują na poprawę wszystkich badanych parametrów. Pozwala to wyciągnąć wniosek, iż usprawnianie chorych z zespołem bólów krzyża według proponowanego programu daje dobre efekty w terapia zachowawczej.

Kliknij po więcej

Seks w świetle antropologii filozoficznej

Rozpatrując problematykę seksualności na tle antropologii filozoficznej należałoby spytać: w jaki sposób życie seksualne człowieka wiąże się z całym jego życiem, z jego naturalnymi skłonnościami i podstawowymi tendencjami osobowości, a w jaki z obowiązującym porządkiem społecznym? W jakiej mierze popęd seksualny ogranicza wolność człowieka? Czy i w jakim stopniu życie seksualne związane jest ze światem wartości? Czy życie seksualne sprzyja rozwojowi osobowości człowieka, zacieśnianiu więzi społecznych? Jak przedstawia się w świetle zachowań seksualnych zagadnienie odpowiedzialności za własne i cudze dobro, za szczęście? Jakiego rodzaju potrzeby zaspokajane są w zachowaniach seksualnych? Czy tabu, które narosło wobec tej problematyki, jest jedynie wytworem obyczaju, tradycyjnych przesądów, czy tkwi głębiej w samej naturze człowieka? W jakim stosunku pozostaje realizacja potrzeb seksualnych do spontaniczności, wolności i poczucia odpowiedzialności? Jaką rolę spełnia sztuka, jeśli chodzi o właściwe usta-

Kliknij po więcej

PLEMNIK

Spermatogonie zachowują zdolność do podziału (z następowym dojrzewaniem do fazy plemników) przez cały okres dojrzałości płciowej, niekiedy aż do późnej starości. Całkowite dojrzewanie komórki płciowej (od spermatogonii do dojrzałego plemnika) trwa około 20 dni.

Kliknij po więcej

Rola pochwy w mechanizmie zapłodnienia

Fizjologiczne znaczenie i funkcja pochwy jako narządu służącego rozmnażaniu, nawet w zakresie jej roli jako zbiornika nasienia, nie została należycie zbadana do dzisiejszego dnia. Według Mastersa i Johnson (1966) rola pochwy jako zbiornika nasienia zależy od kąta nachylania pochwy (uwarunkowanego czynnikami anatomicznymi lub fizjologicznymi), stopnia rozszerzenia jej przy szyjce macicy pod wpływem podniecenia seksualnego, od zwężenia ujścia pochwy przez platformę orgazmu, od pozycji przy spóikowaniu, przebycia porodów oraz urazów porodowych. Rola pochwy jako zbiornika nasienia zwiększa się lub zmniejsza odpowiednio do techniki spółkowania i zachowania się mężczyzny.

Kliknij po więcej

Erotoman czy zboczeniec?

Język polski różnicę tych znaczeń od dawna uwzględnia. „Erotoman” to człowiek, który zbyt intensywnie zabiega o wrażenia erotyczne, „zboczeniec seksualny” to osobnik preferujący techniki seksualne inne niż przyjęte w naszym standardzie kulturowym, co zresztą jest określeniem naukowo błędnym o tyle, że patologia polega nie na jakiejkolwiek preferencji, ale na tym, że ów „zboczeniec” nie jest zdolny do uzyskiwania rozkoszy, przeżyć erotycznych za pomocą innych technik niż te, które stosuje. Nastąpiła u niego fiksacja tych technik. W tym sensie nawet osobnik uprawiający najbardziej rozpowszechnioną technikę seksualną, ale niezdolny do przeżyć erotycznych uzyskiwanych za po-

mocą innych...

Kliknij po więcej

Terapia jodowa

Procesy ropne narządów rodnych u dziewic, u których nie można wykazać źródła i sposobu zakażenia, są również podejrzane. W razie wytworzenia się przetok badanie mikroskopowe ropy wykazujące istnienie grzybków promienicy rozstrzyga o rozpoznaniu.

Rokowanie jest niepomyślne, jakkolwiek opisywano również przypadki wyleczenia. Wczesne wycięcie schorzałych części jest ze wszech miar wskazane. Niestety, rzadko kiedy udaje się tego dokonać w sposób doszczętny. Czasami trzeba poprzestać na szerokim nacięciu nacieków.

Duże znaczenie przypisuje się terapii jodowej, która uważana jest do pewnego stopnia za swoistą w przypadkach zakażenia promienicą. Dobre wyniki daje stosowanie jodku potasu, doustnie, w ilości 3-6 g dziennie. Leczenie tym sposobem trwa przez czas dłuższy, gdyż po kilkudniowym stosowaniu tego środka zaleca się przerwę tygodniową, a po niej i po powtórnym kilkudniowym podawaniu jodku potasu – znowu przerjrę.

W nas...

Kliknij po więcej