CZŁOWIEK I JEGO NATURALNY POPĘD DO RYZYKA

Trzeba też pamiętać o tym, że w zakresie zachowań seksualnych zachodzi jeszcze jedna ogólniejsza prawidłowość, a mianowicie ta, że człowiek w swoich zachowaniach nie tylko ujawnia to, jakim jest, ale przez ich podejmowanie staje się „jakimś”. Tak więc działania i czyny zmierzające do zwielokrotnienia satysfakcji seksualnych, podjęte niekiedy z powodów przypadkowych, wymuszone okolicznościami, będące reakcją na niespodziewane zdarzenia, pozostawiają niezatarty ślad w osobowości

Seksuologia społeczna człowieka, stanowiąc o zainicjowaniu nowych postaw, nowych sfer życia, wiodąc do pojawiania się w osobowości ludzkiej rysów przedtem niebyłych. Może się zdarzyć, że tego rodzaju przemianę osobowości wprowadzi akt seksualny, od którego zaczyna się wszechstronne i autentyczne zaangażowanie we współżycie z- drugą osobą, czyli miłość przemieniająca, dodająca wartości obojgu partnerom. Może się też jednak zdarzyć, że wyzwalając namiętności człowieka, potęguje je do niezwykłych granic, prowadząc do czynów niegodnych człowieka, do degradacji jego osoby.

Naturalny w człowieku pęd do ryzyka jest tłumiony nie tylko lę- kliwością i biernością, lecz także poczuciem odpowiedzialności. Ponieważ właśnie aktywność jest naturalnym sposobem istnienia człowieka w świecie, istnienia realizującego wartość człowieczeństwa, człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za podjęcie ryzyka, ale też za uchylanie się od niego, za zaniechanie działań, za bierność, za odmowę. Ważne jest tu jednak podkreślenie, że skutki działań spontanicznych mogą się okazać szkodliwe dla kogoś, zwłaszcza gdy łączą się z nieprzewidywanym działaniem i reakcją innych ludzi. Poczucie odpowiedzialności stanowi swoisty ogranicznik swobodnej ekspresji i spontaniczności, zakłada bowiem, że istnieje w człowieku, i poza nim, pewien porządek, który może być zakłócony naszym zachowaniem, choć dowiedzieć się o tym możemy dopiero na podstawie skutków.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>