Czyniki biologiczne a przejawy seksualizmu u kobiety

Przejawy seksualizmu kobiety zależą od czynników biologicznych (fizjologicznych), psychologicznych i socjologicznych. Na bialogiczne składają się: konstytucjonalnie uwarunkowana siła potrzeb seksualnych oraz całokształt mechanizmów anatomiczno-fizjologicznych biorących udział w reakcjach seksualnych. Czynniki psychologiczne wiążą się z temperamentem kobiety oraz właściwościami psychiki (charakteru), które mogą ułatwiać lub utrudniać reakcje seksualne. Na czynniki socjologiczne składają się wszelkie wpływy kulturowe, środowiskowe i społeczne, które współdziałając z czynnikami psychicznymi – regulują zachowanie się i odczuwanie seksualne. Do dzisiejszego dnia nie rozstrzygnięto jeszcze zasadniczego pytania, które z powyższych czynników odgrywają rolę najważniejszą. Przez dość długi czas większość badaczy skłaniała się do przyjęcia stanowiska, że najważniejszy wpływ na reaktywność seksualną kobiety wywierają czynniki psychologiczne oraz związane z nimi wpływy kulturowe. Przyczyn zaburzeń odczuwania seksualnego oraz na ogół słabszej reaktywności seksualnej kobiety dopatrywano się tylko w rozlicznych i różnorodnych negatywnych przeżyciach (urazach psychicznych), które spełniały rolę hamulców psychicznych natury seksualnej, w negatywnych nastawieniach do seksualizmu, wpojonych przez środowisko wychowawcze itp. Nie negując siły wpływów czynników psychicznych i socjologicznych, coraz częściej zaczyna się ostatnio podkreślać rolę czynników biologicznych (konstytucjonalnych). Money (1961) stoi na stanowisku, że zdolność fizjologiczna uwarunkowana czynnikami biologicznymi jest składnikiem najważniejszym, determinującym u kobiety siłę reakcji seksualnych oraz zdolność do przeżycia orgazmu. Wydaje się, że prawda – jak to często bywa – leży pośrodku, tj. ostateczna reaktywność seksualna kobiety jest wypadkową równoczesnego oddziaływania wszystkich trzech wyżej wymienionych czynników, których siła zmienia się w procesie rozwoju ontogenetycznego kobiety. Największe zmiany zachodzą przy tym w obrębie czynników psychicznych, natomiast najmniejsze w obrębie czynników biologicznych. ,

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>