DZIAŁANIE NA MIĘŚNIE SZKIELETOWE

Mięśnie szkieletowe zawierają receptory (i-adrenergiczne. Pobudzenie tych receptorów prowadzi do wytworzenia cAMP, uczynnienia fosforylazy glikogenowej, nagromadzenia heksozofosforanów oraz do konwersji synte- tazy glikogenowej I do syntetazy D. U większości gatunków ssaków pobudzenie (3-adrenergiczne mięśni wywołuje wtórne zwiększenie zawartości mleczanów we krwi [156], To metaboliczne działanie amin katecholowych na mięśnie szkieletowe jest swoiście znoszone przez LBA, a nie jest znoszone przez leki a-adrenolityczne (p. str. 45).

Oprócz swoistej blokady „metabolicznych” receptorów (5-adrenergicz- nych w mięśniach, LBA wywołują zaburzenia czynności płytki nerwowo- -mięśniowej oraz upośledzają czynność elementów kurczliwych [235, 619, 659, 1006, 1074, 1075], LBA potęgują porażające działanie tubokuraryny, galaminy i sukcynylocholiny w preparatach nerwowo-mięśniowych kota [1006], szczura [245, 619, 659, 776], psa i królika [218] oraz żaby [1074],

Mechanizm depresyjnego działania LBA na przewodnictwo nerwowo- -mięśniowe jest nie wyjaśniony. Niektórzy autorzy wiążą go z miejscowo znieczulającym działaniem LBA na nerwy ruchowe [235] lub na presynap- tyczne struktury płytki nerwowo-mięśniowej [1006], podobnym do działania prokainy [473], Wykazano jednak, że sotalol i metalol, które są pozbawione nieswoistych właściwości błonowych, również hamują przewodnictwo w preparacie nerwowo-przeponowym szczura [245, 776], LBA mają hamować uwalnianie acetylocholiny z zakończeń nerwów ruchowych [619], nie zmieniając przy tym aktywności esterazy acetylocholinowej [656], Przypuszcza się, że LBA wywierają kuraropodobne działanie na struktury postsynaptyczne płytki nerwowo-mięśniowej [1074, 1075], jednak opisano także działanie chinidynopodobne LBA w stosunku do mięśni drażnionych bezpośrednio [619], Z drugiej strony duże stężenie LBA wywołują tężcowy skurcz mięśnia prostego brzucha żaby [1074],

W pewnych warunkach doświadczalnych można stwierdzić, że aminy katecholowe potęgują kurczliwość mięśni szkieletowych drażnionych pośrednio [864] oraz wywierają działanie przeciwkurarowe [218], Powyższe zjawisko pewni autorzy wiążą z działaniem a-adrenomimetycznym [218, 560], a inni z działaniem ß-adrenomimetycznym [147, 864j amin katecho- lowych na płytkę nerwowo-mięśniową. Jeśli ta ostatnia hipoteza jest słuszna, to mechanizm depresyjnego działania LBA na przewodnictwo ner- wowo-mięśniowe byłby związany ze swoistymi właściwościami ß-adreno- litycznymi LBA. Nie jest wykluczony podwójny mechanizm działania LBA na płytkę nerwowo-mięśniową, tj. połączenie właściwości kuraropodob- nych ze swoistą blokadą p-adrenergiczną [776].

Jakikolwiek jest mechanizm działania LBA na przewodnictwo nerwowo- -mięśniowe, należy ten fakt mieć na uwadze w przypadku stosowania leków tej grupy w toku narkozy chirurgicznej lub u chorych z niedowładem mięśniowym.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>