Miłość erotyczna

Miłość erotyczna jest procesem uczuciowym rozwijającym się na podłożu potrzeby seksualnej. Kierunek popędu seksualnego wyznacza płeć, wobec której rozwija się uczucie miłości erotycznej, np. u homoseksuali-

Kazimierz Imieliński stów uczucie miłości erotycznej rozwija się tylko w odniesieniu do osobników tej samej płci. Uczucie miłości erotycznej jest najwyższą formą przejawiania się potrzeby seksualnej, charakterystyczną dla człowieka. Mimo że rozwija się ono na podłożu potrzeby seksualnej, posiada swoją określoną autonomię, a więc w pewnym sensie jest niezależne od tej potrzeby. Przykładem takiej autonomii jest np. miłość romantyczna, charakteryzująca się m.in. rezygnacją z zaspokojenia potrzeb własnych (również i seksualnych) na rzecz drugiego człowieka.

Miłość erotyczna (a zwłaszcza jej najwyższe natężenie, które nazywamy stanem zakochania) jest specyficznym, najintensywniejszym ze znanych, procesem uczuciowym, charakteryzującym się dążeniem do wspólnoty oraz „posiadania” obiektu miłości (znacznie przekraczającym jedynie chęć uzyskania z nim zaspokojenia seksualnego), skoncentrowaniem wszelkich pragnień jedynie na obiekcie miłości, który uzupełnia wszystko, czego było człowiekowi brak. Człowiek kochający miłością erotyczną traktuje obiekt miłości jako nierozłączną część siebie samego, a ta nierozłączna całość, jaką z nim tworzy, pozbawia go całkowicie poczucia wyobcowania, izolacji i odrębności, czyni życie bogatszym i pełniejszym. W procesie przeżywania miłości erotycznej zmniejsza się zdolność obiektywnego spostrzegania otoczenia, obniża się krytycyzm, natomiast wzrasta sugestywność związana z obiektem miłości. Towarzyszy mu też zwykle złudne przekonanie o trwałości i wieczności tego uczucia. Jednakże miłość erotyczna, trwająca krócej lub dłużej, jest uczuciem przemijającym. Może się ona pojawiać kilka lub więcej razy w odniesieniu do różnych obiektów miłości. Natężenie miłości erotycznej, jak również możliwości jej rozwoju obniżają się w miarę słabnięcia potrzeby seksualnej w wieku przedstarczym i starczym.

Uczucie miłości erotycznej można by rozpatrywać również jako instrument służący zachowaniu gatunku, ponieważ pragnienie zespolenia się z obiektem miłości jest tak ogromne, że rozciąga się również i na chęć utrwalenia tego zespolenia poprzez dziecko, które jest jego cielesnym wyrazem. W ten sposób przyroda chroni zachowanie gatunku i niejako uniezależnia jego przetrwanie od zaplanowanej działalności człowieka.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>