NIEDOKRWISTOŚĆ W PRZEBIEGU ZAKAŻEŃ

Wiadomo, że w przebiegu zakażenia często dochodzi do niedokrwistości. U dzieci tzw. niedokrwistość zakaźna rywalizuje pod względem częstości występowania z niedokrwistością z niedoboru żelaza. Fakt ten nikogo nie zdziwi, jeżeli zważyć, że większość zakażeń przechodzi się właśnie w wieku dziecięcym. Mechanizm powstawania niedokrwistości zakaźnej jest złożony i niedostatecznie znany. Główną przyczyną jest prawdopodobnie toksyczny wpływ czynnika zakaźnego na szpik kostny, który pracuje mniej wydatnie. Dodatkową przyczyną mogą być zaburzenia w gospodarce żelazowej, a czasem wzmożony rozpad czerwonych krwinek (np. malaria).

– a) białaczki pierwotnokomórkowe (leukozy),

– b) białaczki szpikowe (mieloblastyczne, promielocytarne),

– 2) białaczki szpikowe przewlekłe,

– 3) rzadkie postacie białaczek.

Przewlekłe białaczki limfatyczne w wieku dziecięcym nie występują. Klinikę ostrych białaczek dziecięcych cechuje duża różnorodność objawów. Choroba najczęściej zaczyna się skrycie, narastającą bladością, osłabieniem i stanami gorączkowymi. Rzadziej początek choroby jest ostry, z wysoką gorączką i ciężkim stanem ogólnym dziecka, przypominającym posocznicę. Niekiedy dzieci skarżą się przede wszystkim na bóle kończyn (reumatyczna postać białaczki). Czasem na pierwszy plan wysuwa się wyraźne powiększenie węzłów chłonnych obwodowych, zwykle szyjnych, bądź też dające objawy uciskowe powiększenie się węzłów chłonnych śródpiersia (postać śródpiersiówa patrz ryc. 78 i 79). U niektórych dzieci bardzo wcześnie pojawiają się objawy skazy krwotocznej w postaci krwawienia z nosa i śluzówek oraz łatwego siniaczenia się.

Oglądaniem skóry można stwierdzić poza bladością wybroczyny krwotoczne lub wylewy krwawe. Czasem pierwsze objawy skazy krwotocznej w postaci wybroczyn dostrzega się na śluzówkach jamy ustnej i gardła. Węzły chłonne obwodowe są zwykle miernie powiększone rzadziej stwierdza się duże powiększenie węzłów chłonnych. Częstym objawem ze strony układu krążenia jest głuchość tonów serca oraz szmery o charakterze szmerów skurczowych. Na początku choroby śledziona może być powiększona nieznacznie. Jednak w miarę postępu białaczki spostrzegamy stopniowe powiększanie się tego narządu do dużych nieraz rozmiarów. Rentgenogramy kości wykazują osteoporozę, pasy przejaśnień przy nasadach, zgrubienia i odwarstwienia okostnej (ryc. 8-0 i 81).

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>