Okres miesiączki

Upławy mogą być bezwonne, zazwyczaj jednak mają zapach wskutek przedostawania się do nich bakteryj gnilnych lub rozpadu tkanek (rak, mięsak zgorzelinowy, rodzący się mięśniak, polip, zatrzymanie części jaja płodowego, znajdujące się w obrębie pochwy lub macicy ciała obce). Charakterystyczną woń mają upławy ropne, jakie powstają wskutek przebicia do pochwy ropnia, zakażonego przez prątek okrężnicy. Gęstość upławów może być rozmaita i określenie jej w wywiadach może mieć pewne znaczenie diagnostyczne. Upławy gęste, ciągnące się, a więc zawierające dużo śluzu, pochodzą zazwyczaj z szyjki macicy. Uplawy rzadkie pochodzą przeważnie z jamy macicy. Obecność pęcherzyków gazu w wypływie dowodzi istnienia w nim procesów fermentacyjnych, wywołanych najczęściej przez drobnoustroje (np. przez rzęsistek pochwowy). Trafiają się one również w przypadkach tzw. odmy pochwowej (colpitis emphysematosa). Ilość upławów może mieć również pewne znaczenie w rozpoznaniu schorzenia.

Czytaj dalej

PRZESTRZYKIWANIA POCHWY

Jest to jeden z najpospolitszych zabiegów stosowanych przez kobiety i to ze względów nie tylko leczniczych i zapobiegawczych, ale i higienicznych. Wiadomo, że do najczęstszych objawów schorzeń kobiecych należą uplawy. Kobiety skłonne są jednak uważać je nie za objaw choroby, ale za istotne schorzenie, przed którym trzeba się mieć na baczności. Z tych względów wiele kobiet stosuje przepłukiwania pochwowe raczej w celach zapobiegawczych, jako zabieg higieniczny. Co do celowości przepłukiwań u osób zdrowych istnieją do dzisiejszego dnia różnice zapatrywań między ginekologami, z których jedni uważają je za niepotrzebne, a nawet szkodliwe, drudzy – co najmniej za wskazane.

Czytaj dalej

Objawy kliniczne hemoliozy

Należy pamiętać o rzadkiej możliwości powstania niedokrwistości hemolitycznej po cefalotynie, podobnie jak po penicylinie. Stwierdza się wówczas obecność przeciwciał IgG przeciwcefalotynowych i przeciwpe- nicylinowych opłaszczających krwinki czerwone i/lub wolno krążących w surowicy.

Czytaj dalej

WPŁYW NA PRZEMIANĘ TŁUSZCZOWĄ – ROZWINIĘCIE

Powyższe obserwacje pozostają w zgodzie ze znacznie obszerniejszą hipotezą [479], według której prostaglandyny są endogennymi antagonistami amin katecholowych (jakby biogenne LBA). Przypuszcza się, że cAMP, tworzący się podczas pobudzenia ß-adrenergicznego, jest odpowiedzialny nie tylko za końcowy efekt fizjologiczny (ryc. 6), lecz także indukuje biosyntezą prostaglandyn przez mikrosomy niektórych komórek. Wytworzone prostaglandyny są inhibitorami cyklazy adenylowej, np. w lipo- cytach, a więc ograniczają zbyt gwałtowne reakcje adrenergiczne wywołane aktywizacją tego enzymu przez aminy katecholowe (ryc. 13),

Czytaj dalej

Stosowanie hydrastyny

Stosowanie hydrastyny (hydrasłis canadensis) zaleca się tylko w małych dawkach, gdyż duże hamują skurcze macicy. Znaczenie jej jako leku jest niewielkie, podawana bywa jednak dotąd w przypadkach ginekologicznych jako środek wpływający na zmniejszenie obfitych miesiączek, zwłaszcza w okresie przekwitania.

Podawanie innych środków, które miały działać hamująco na krwawienia (viburnum prunifołii, kamamelis virginica), wyszło już właściwie z użycia ze względu na minimalną ich siłę leczniczą.

Do tamowania krwotoków ginekologicznych stosuje się czasami także środki ściągające, np. taninę, ałun, ratanhię wr lewatywie lub w czopkach oraz opium i jego pochodne, które wpływają uspokajająco na chorą i przyczyniają się tym samym do zmniejszenia krwawienia. Krwawienia towarzyszące zmianom kiłowym wymagają swoistego leczenia.

Czytaj dalej

LABETALOL

W 1972 r. Farmer i wsp. [302] po raz pierwszy opisali preparat AH 5158 – labetalol wywodzący się z uprzednio znanego leku AH 3474 [119] jako unikalny związek blokujący zarówno receptory a jak i (3.

Czytaj dalej

Preparaty D-tyroksyny

W odróżnieniu od L-tyroksyny D-tyroksyna nie wykazuje wszystkich właściwości hormonu gruczołu tarczowego i działa głównie na metabolizm lipidów, zmniejszając stężenie cholesterolu i innych lipidów w surowicy krwi. D-Tyroksyna tylko nieznacznie zwiększa zużycie tlenu w organizmie. W tabeli 5 zestawiono niektóre właściwości różnych preparatów gruczołu tarczowego.

Czytaj dalej

KLASYFIKACJA ZWIĄZKÓW CHEMICZNYCH

Międzynarodowa Agencja do Badań nad Rakiem (IARC) zaproponowała ostatnio następującą klasyfikację związków chemicznych – w tym leków – pod kątem działania kancerogennego [35, 74]

Czytaj dalej

Określenie budowy chemicznej hormonów płciowych

Określenie budowy chemicznej hormonów płciowych i zróżnicowanie ich pod względem siły działania umożliwiło zastosowanie ich w praktyce w postaci syntetycznej, zwłaszcza że – jak się okazało – przetwory syntetyczne o właściwościach rujopędnych można podawać doustnie, ulegają bowiem w przewodzie pokarmowym znacznie wolniej rozkładowi niż estrogeny naturalne. Ponieważ późniejsze doświadczenia wykazały, że właściwości rujopędne nie są przywiązane wyłącznie do związków fenantrenowych, ale że i inne ciała, zgoła do nich z budowy chemicznej niepodobne, odznaczają się takimi samymi właściwościami (przede wszystkim stilbeny), a wytwarzanie ich w drodze syntezy jest o wiele łatwiejsze niż sztucznych estrogenów – zaczęto stosować je w terapii hormonalnej w coraz większym zakresie. W bliższym powinowactwie do naturalnych estrogenów stoi bardzo silnie rujopędnie działający kwas doisynolowy i jego związki, np, fer.ocy- klina. Podaje się je w przypadkach braku miesiączki zrazu w ilości i mg dziennie, później w dawkach mniejszych. Fenocyklina jest najsilniejszym ze znanych dotychczas ciał rujopędnych syntetycznych.

Czytaj dalej

ROZMIESZCZENIE I GROMADZENIE AMIN KATECHONOWYCH

Aminy katecholowe są przechowywane w komórkach chromochłonnych rdzenia nadnerczy oraz w obwodowych i ośrodkowych neuronach adrener- gicznych.

Czytaj dalej

BADANIA NAD HORMONALNĄ KONTROLĄ DOJRZEWANIA JĄDRA

Kinetyka spermatogenezy badana na podstawie ilościowej oceny komórek nabłonka plemnikotwórczego. W wielu z zacytowanych dotychczas badań nie prowadzono faktycznych badań spermatogenezy, a jedynie badanie nasienia. Badania te nie są w stanie wykazać, czy poszczególne etapy spermatogenezy wymagają swoistego wpływu któregoś z hormonów, czy też spermatogeneza człowieka reaguje na zmiany hormonalne jako całość. Dopiero niedawno zastosowano ilościową ocenę nabłonka plemnikotwórczego do badań klinicznych [13, 24, 25, 36, 60]. Jej podstawą jest liczbowa ocena wydajności kolejnych etapów spermatogenezy. Etapem o szczególnej zmiennej wydajności jest przebieg podziału redukcyjnego [25].

Czytaj dalej

Chirurgiczne leczenie przepkliny pochwowej

Przy powierzchownym badaniu przepuklina pochwowa robi wrażenie pochwowego uchyłka prostnicy. Podczas kaszlu uwypukla się, zwłaszcza jeżeli uprzednio odprowadzono ją palcami do sklepienia pochwy. Podrażnienie worka przepuklinowego ręką wywołuje ruchy robaczkowe pętli jelitowych, które można widzieć na powierzchni worka przepuklinowego. Wprowadzając do prostnicy palec można również stwierdzić, że uwypuklający się z tylnej ściany pochwy miękki guz jest tylko częściowo ścianą prostnicy, ponieważ powyżej wypuklonego odcinka tej kiszki znajduje się jeszcze worek przepuklinowy. Zgłębnik wprowadzony do pęcherza moczowego ułatwia odróżnienie przedniej przepukliny pochwowej od pochwowego uchyłka pęcherza.

W rozpoznaniu różnicowym bierze się jeszcze pod uwagę torbiele i guzy pochwy, torbiele przewodu Gartnera oraz przepukliny pachwinowe. Przepukliny pachwinowe są zwykle jednostronne i pokryte na wewnętrznej powierzchni, jeśli zstąpią do wargi większej przez błonę śluzową pochwy, a z boku Czytaj dalej

DZIAŁANIE HORMONU WZROSTU – KONTYNUACJA

Hormon wzrostu wpływa na metabolizm glukozy zarówno insulinopo- dobnie, jak i diabetogennie [12], Działanie podobne do insuliny ujawnia się przez krótki okres natychmiast po dożylnym podaniu hormonu. Okres zmniejszenia glikemii trwa ok. 20 min. W pracach doświadczalnych wykazano bezpośredni insulinopodobny wpływ hormonu wzrostu na tkankę mięśniową i komórki tłuszczowe. Nie wiadomo, czy ten fakt ma jakiekolwiek znaczenie fizjologiczne. Bardziej oczywisty i lepiej udokumentowany jest efekt przeciwinsulinowy, który występuje w następnej fazie działania hormonu wzrostu. Zmniejszona tolerancja glukozy jest charakterystycznym objawem dla akromegalii. Efekt hiperglikemi- zujący hormonu wzrostu odgrywa pewną rolę w homeostazie glukozy. Ma też znaczenie kliniczne, w niektórych bowiem przypadkach niedoboru hormonu wzrostu dochodzi do objawowej hipoglikemii [8],

Czytaj dalej

Halotan i jego niekorzystne działanie

Niekorzystne działanie halotanu na układ krążenia stwierdzone na podstawie praktyki klinicznej jest wielokierunkowe. Kurczliwość mięśnia sercowego jest zmniejszona, a tym samym zmniejsza się objętość wyrzutowa serca. Halotan działa także depresyjnie bezpośrednio na węzeł zatokowy [12], hamuje czynność układu przewodzącego serca i może być przyczyną zaburzeń rytmu sterowanego przez węzeł przedsionkowo-ko- morowy. Ponadto halotan, podobnie jak i pozostałe środki chlorowcopochodne, zwiększa wrażliwość mięśnia sercowego (uczula mięsień sercowy) na działanie arytmogenne amin katecholowych. W przypadku istotnej konieczności podania choremu amin katecholowych podczas operacji i znieczulenia halotanem, dawka jednorazowa tych leków nie może być większa od 0,1 mg, w ciągu zaś 1 h nie można podawać dawki łącznej większej niż 0,3 mg. Większe dawki amin katecholowych grożą wystąpieniem migotania komór, a nawet śmiercią chorego. To niebezpieczne powikłanie znieczulenia poprzedzone bywa zwolnieniem skurczów serca. Halotan wykazuje też działanie pobudzające nerw błędny i na skutek tego powoduje rzadkoskurcz, który daje się zwalczać atropiną [1, 7, 23].

Czytaj dalej

Zobacz

Kategorie – medycyna

Zobacz