Proces socjalizacji

Szczególnie ważnym czynnikiem w procesie kształtowania się potrzeby seksualnej jest socjalizacja, czyli podporządkowanie sposobu zaspokajania potrzeby seksualnej określonym wymaganiom i hierarchii wartości, jakie istnieją w społeczeństwie (por. S. Baley, 1961). Precyzyjne określenie wymagań, jakie społeczeństwo stawia jednostce, jest bardzo trudne ze względu na niejednolitość tych wymagań w rozmaitych podgrupach społecznych. Powszechnie jednak występującym wymaganiem jest zakaz zachowań seksualnych przynoszących szkodę (wyrządzających krzywdę) innym ludziom. W obrębie tego zakazu mieszczą się zarówno gwałty, uwiedzenia i czyny nierządne, jak i zakaz łamania wierności, przyrzeczonej i wymaganej przez partnera. Pojęcie szkodliwości zachowania seksualnego lub krzywdzącego charakteru takich zachowań jest jednak bardzo nieprecyzyjne przez swoją relatywność do lokalnego prawodawstwa, obyczajów, religii, a także wymagań stawianych przez współpartnerów w poszczególnych związkach erotycznych. Dlatego też trudno ł

w tym miejscu o arbitralne rozstrzygnięcie, kwalifikujące poszczególne typy zachowań do prawidłowo lub nieprawidłowo socjalizowanych. Sprawa ulega jeszcze większemu skomplikowaniu, jeśli uświadomimy sobie, że argumentem, który służy osobom demonstrującym odmienny od powszechnie przyjętego styl zachowania, jest chęć przeciwstawienia się konformizmowi, przeciwstawienia się zasadom postępowania, które, ich zdaniem, uległy dewaluacji i nie odpowiadają aktualnej rzeczywistości. Jak wśród takich osób odróżnić nowatorów przyczyniających się do wartościowej ewolucji w dziedzinie obyczajów od tych, którzy wykorzystują te hasła dla realizacji własnych, egoistycznych, a nieuzasadnionych społecznie racji? Wydaje się, że rozważania na takie i podobne tematy wykraczają daleko poza zakres psychologii i powinny zostać przeniesione na grunt etyki i filozofii. Niezależnie jednak od przedstawionego powyżej problemu można proces socjalizacji potrzeby seksualnej poddać analizie psychologicznej, ukazującej zasadnicze elementy tego procesu i czynniki wyznaczające jego przebieg, uchylając się od nie dość uzasadnionego wartościowania dyskusyjnych form zachowania seksualnego.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>