Seks w świetle antropologii filozoficznej

Rozpatrując problematykę seksualności na tle antropologii filozoficznej należałoby spytać: w jaki sposób życie seksualne człowieka wiąże się z całym jego życiem, z jego naturalnymi skłonnościami i podstawowymi tendencjami osobowości, a w jaki z obowiązującym porządkiem społecznym? W jakiej mierze popęd seksualny ogranicza wolność człowieka? Czy i w jakim stopniu życie seksualne związane jest ze światem wartości? Czy życie seksualne sprzyja rozwojowi osobowości człowieka, zacieśnianiu więzi społecznych? Jak przedstawia się w świetle zachowań seksualnych zagadnienie odpowiedzialności za własne i cudze dobro, za szczęście? Jakiego rodzaju potrzeby zaspokajane są w zachowaniach seksualnych? Czy tabu, które narosło wobec tej problematyki, jest jedynie wytworem obyczaju, tradycyjnych przesądów, czy tkwi głębiej w samej naturze człowieka? W jakim stosunku pozostaje realizacja potrzeb seksualnych do spontaniczności, wolności i poczucia odpowiedzialności? Jaką rolę spełnia sztuka, jeśli chodzi o właściwe usta-

Seks w świetle antropologii filozoficznej wienie problematyki życia seksualnego? Choć rozpatrywanie tych zagadnień wyłącznie z punktu widzenia potrzeb biologicznych człowieka jest jednostronne i niewystarczające dla poszukiwanych rozwiązań, to oczywiście filozofia musi uwzględniać konstatacje biologiczne i psychologiczne i nie może być z nimi sprzeczna.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>