SEKSUALNOŚĆ A NIEKTÓRE PRZEMIANY SPOŁECZNE

Rozwój człowieka można rozpatrywać m.in. jako nieustanny proces uzewnętrznień jego sfery intelektu, uczuć, zdolności i wszechstronnej aktywności, która kształtuje otoczenie, świat, w którym człowiek żyje – a który z kolei kształtuje samego człowieka. Ta obustronna zależność staje się jaskrawo widoczna w zakresie stosunków społecznych. Przemiany społeczne doprowadzają do zmian w ludzkiej motywacji (z którą związane są sfery uczuciowa i seksualna), ale same również od tych zmian zależą. Do niedawna jeszcze sądzono, że przeżycia uczuciowe i seksualne człowieka rozgrywają się tylko na podłożu biologicznym i związane są z zaspokajaniem instynktów. Obecnie nie ulega już wątpliwości, że wszelkie przejawy zachowania się oraz odczuwania seksualnego człowieka mają duży związek z konkretnymi stosunkami panującymi w społeczeństwie. Całokształt stosunków międzyludzkich panujących w danym społeczeństwie wpływa istotnie na kształtowanie się określonych zachowań i odczuć seksualnych oraz modeluje przejawy uczuć w ogóle. Te ostatnie z kolei są ważnym czynnikiem w kształtowaniu harmonijnych stosunków międzyludzkich w społeczeństwie.

Niektórzy badacze kultury sądzili, że seksualność odgrywa zasadniczą rolę w rozwoju społeczeństwa. Twierdzili, że polityczna prężność, zwartość i ekspansywność określonych społeczeństw była bezpośrednim wynikiem wielu zakazów i ograniczeń dotyczących życia seksualnego, natomiast przyczyną upadku tych społeczeństw była nadmierna swoboda seksualna. Twierdzenia te nie mają jednak dostatecznej argumentacji naukowej. Mniej lub bardziej surowe podejście do życia seksualnego jest tylko jednym z wielu czynników pobudzających lub hamujących rozwój społeczeństwa. Uzależnienie całokształtu przemian społecznych oraz roz- woju społeczeństwa tylko od jego ustosunkowania się do problemu seksualności stanowi więc przesadne i zbytnie uproszczenie skomplikowanego zjawiska. Natomiast bliższe prawdy wydaje się twierdzenie, że nadmierna rola seksualności jest wynikiem zbyt surowych represji, jakie społeczeństwo wobec niej stosuje.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>