ZALEŻNOŚĆ LEKOWA

Przez pojęcie zależności lekowej należy rozumieć, według określenia używanego przez WHO, stan psychiczny, a niekiedy również fizyczny, wynikający ze współdziałania żywego organizmu i leku, Stan ten charakteryzuje zmiana zachowania się i innych reakcji psychicznych oraz konieczność przyjmowania stale lub okresowo leku w celu doznania jego wpływu na psychikę, a niekiedy uniknięcia złego samopoczucia wywołanego jego brakiem. Ten sam osobnik może być uzależniony od wielu leków.

Dla celów praktycznych wprowadzono ostatnio pojęcie zespołu zależności lekowej, Zespół zależności lekowej jest wg Edwardsa i Arifa [5] socjopsychotogiczno-biologicznym zespołem objawiającym się zmianami behawioralnymi, w których użycie psychoaktywnego leku (lub grupy leków) uzyskuje znaczną przewagę przed innymi sposobami zachowań się, które miały uprzednio dla danej osoby wielką wartość. Termin ,,zespół” oznacza, że chodzi tu o pojawienie się kilku zjawisk, przy czym nie muszą występować wszystkie elementy składowe tego zespołu, a ich nasilenie może być różne. W skład zespołu zależności lekowej wchodzą zjawiska behawioralne, poznawcze i fizjologiczne, a zespół może mieć różne nasilenie, jako zjawisko ilościowe, występujące w różnych stopniach. Nie można też dzisiaj, na podstawie naszej obecnej wiedzy, ściśle oddzielić zależności lekowej od częstego, nawracającego używania leków.

Komentarze

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>